รายวิชา TL316(51) การตัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (Learning Activities in Thai Teaching)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนสอนภาษาไทย
  บทที่4 การจัดกิจกรรมตามระบบการจัดการเรียนการสอน
  บทที่5 การจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรม
  บทที่6 การจัดกิจกรรมตามลักษณะการจัดหลักสูตร
  บทที่7 การจัดกิจรรมตามจำนวนผู้เรียน
  บทที่8 การจัดกิจกรรมตามลักษณะสถานที่
  บทที่9 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่10 การจัดกิจกรรมการเรียนการอสนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนสอนภาษาไทย
  บทที่4 การจัดกิจกรรมตามระบบการจัดการเรียนการสอน
  บทที่5 การจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรม
  บทที่6 การจัดกิจกรรมตามลักษณะการจัดหลักสูตร
  บทที่7 การจัดกิจรรมตามจำนวนผู้เรียน
  บทที่8 การจัดกิจกรรมตามลักษณะสถานที่
  บทที่9 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่10 การจัดกิจกรรมการเรียนการอสนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก