รายวิชา TL304(47) การสอนเด็กพิเศษ (Teaching Special Children)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การศึกษาพิเศษ
  บทที่2 : เด็กปัญญาเลิศ
  บทที่3 : เด็กปัญญาอ่อน
  บทที่4 : เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
  บทที่5 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่6 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  บทที่7 : เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
  บทที่8 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
  บทที่9 : เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
  บทที่10 : การประเมินผล
  บทที่11 : การเรียนร่วม
  บทที่12 : แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การศึกษาพิเศษ
  บทที่2 : เด็กปัญญาเลิศ
  บทที่3 : เด็กปัญญาอ่อน
  บทที่4 : เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
  บทที่5 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่6 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  บทที่7 : เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
  บทที่8 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
  บทที่9 : เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
  บทที่10 : การประเมินผล
  บทที่11 : การเรียนร่วม
  บทที่12 : แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม