รายวิชา TL333(51) การสอนสังคมศึกษา (TEACHING SOCIALS STUDIES)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายและขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
  บทที่2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กับการปฏิรูปการเรียนรู้
  บทที่3 ปัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา
  บทที่4 การวิเคราะห์หลักสูตร และแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
  บทที่5 วิธีสอน
  บทที่6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่7 การฝึกทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้
  บทที่8 การวางแผนและการประเมิลผล
  บทที่9 การวัดผลและการประเมินผล
  บทที่10 บทบาท และหน้าที่ของครู
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความหมายและขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
  บทที่2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กับการปฏิรูปการเรียนรู้
  บทที่3 ปัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา
  บทที่4 การวิเคราะห์หลักสูตร และแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
  บทที่5 วิธีสอน
  บทที่6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่7 การฝึกทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้
  บทที่8 การวางแผนและการประเมิลผล
  บทที่9 การวัดผลและการประเมินผล
  บทที่10 บทบาท และหน้าที่ของครู
  บรรณานุกรม