รายวิชา TL740 เทคนิคการสอน (Teaching Techniques)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
  บทที่2 : ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
  บทที่3 : การนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน
  บทที่4 : ทักษะการสอน
  บทที่5 : การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่7 : การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
  บทที่8 : การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่9 : การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง
  บทที่10 : การประเมินผลการเรียน
  บทที่11 : การจัดทำแผนการสอน
  บทที่12 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
  บทที่2 : ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
  บทที่3 : การนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน
  บทที่4 : ทักษะการสอน
  บทที่5 : การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่7 : การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
  บทที่8 : การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่9 : การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง
  บทที่10 : การประเมินผลการเรียน
  บทที่11 : การจัดทำแผนการสอน
  บทที่12 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน
  บรรณานุกรม