รายวิชา TL610 การออกแบบการสอน (Instructional Design)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ทฤษฎีการออกแบบการสอน
  บทที่2 : ทฤษฎีการออกแบบการสอน..(ต่อ)
  บทที่3 : การออกแบบการสอน
  บทที่3 : การออกแบบการสอน...(ต่อ)
  บทที่4 : รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
  บทที่4 : รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่5 : การเขียนแผนการสอนและการนำไปใช้
  บทที่5 : การเขียนแผนการสอนและการนำไปใช้...(ต่อ)
  บทที่6 : การประเมินผลการสอน
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก (ต่อ)
  อภิธานศัพท์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ทฤษฎีการออกแบบการสอน
  บทที่2 : ทฤษฎีการออกแบบการสอน..(ต่อ)
  บทที่3 : การออกแบบการสอน
  บทที่3 : การออกแบบการสอน...(ต่อ)
  บทที่4 : รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
  บทที่4 : รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่5 : การเขียนแผนการสอนและการนำไปใช้
  บทที่5 : การเขียนแผนการสอนและการนำไปใช้...(ต่อ)
  บทที่6 : การประเมินผลการสอน
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก (ต่อ)
  อภิธานศัพท์
  บรรณานุกรม