รายวิชา TL216(49) การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน (Reading Rhymes and Folk Songs)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำประพันธ์
  บทที่ 2 : การอ่านบทประพันธ์
  บทที่ 3 : กลวิธีการอ่านบทประพันธ์
  บทที่ 4 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทกาพย์
  บทที่ 5 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทกลอน
  บทที่ 6 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทโคลง
  บทที่ 7 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทฉันท์
  บทที่ 8 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทร่าย
  บทที่ 9 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทอื่นๆ
  บทที่ 10 : ลีลาการอ่านบทประพันธ์
  บทที่ 11 : การร้องเพลงพื้นบ้าน : เพลงปฏิพากย์
  บทที่ 12 : การร้องเพลงพื้นบ้าน : เพลงกล่อมเด็ก
  บรรณานุกรม
  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำประพันธ์
  บทที่ 2 : การอ่านบทประพันธ์
  บทที่ 3 : กลวิธีการอ่านบทประพันธ์
  บทที่ 4 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทกาพย์
  บทที่ 5 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทกลอน
  บทที่ 6 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทโคลง
  บทที่ 7 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทฉันท์
  บทที่ 8 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทร่าย
  บทที่ 9 : การอ่านบทประพันธ์ประเภทอื่นๆ
  บทที่ 10 : ลีลาการอ่านบทประพันธ์
  บทที่ 11 : การร้องเพลงพื้นบ้าน : เพลงปฏิพากย์
  บทที่ 12 : การร้องเพลงพื้นบ้าน : เพลงกล่อมเด็ก
  บรรณานุกรม