รายวิชา TL473(50) พฤติกรรมการสอนเคมี (Teaching Behavior Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติและวิวัฒนการทางเคมี
  บทที่2 มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  บทที่3 หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนวิชาเคมี
  บทที่4 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเคมี
  บทที่5 วิธีการวิทยาศาสตร์สำหรับวิชาเคมี
  บทที่6 สื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี
  บทที่7 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี
  บทที่8 การวัดแลประเมินผลวิชาเคมี
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติและวิวัฒนการทางเคมี
  บทที่2 มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  บทที่3 หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนวิชาเคมี
  บทที่4 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเคมี
  บทที่5 วิธีการวิทยาศาสตร์สำหรับวิชาเคมี
  บทที่6 สื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี
  บทที่7 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี
  บทที่8 การวัดแลประเมินผลวิชาเคมี
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก