รายวิชา TL713(54) การนิเทศการสอน (SUPERVISION OF INSTRUCTION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การนิเทศทั่วไป
  บทที่2 การนิเทศการศึกษา
  บทที่3 ปรัชญา แนวคิด หลักการ และแนวทางการนิเทศการสอน
  บทที่4 ลักษณะของผู้นิเทศก์กับการนิเทศการสอน
  บทที่5 กลยุทธ์วิธีการนิเทศการสอน
  บทที่6 การนิเทศแบบเชิญชวน
  บทที่7 การนิเทศภายในโรงเรียน
  บทที่8 กระบวนการในการนิเทศการสอน
  บทที่9 ทักษะการสังเกตการสอน
  บทที่10 ทักษะการสื่อสารกับการนิเทศการสอน
  บทที่11 ทักษะด้านมนษยสัมพันธ์
  บทที่12 ทักษะการวางแผนการสอน
  บทที่13 ช่วยครูประเมินการสอนของตนเอง
  บทที่14 ทักษะการประเมินผลการนิเทศการศึกษา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การนิเทศทั่วไป
  บทที่2 การนิเทศการศึกษา
  บทที่3 ปรัชญา แนวคิด หลักการ และแนวทางการนิเทศการสอน
  บทที่4 ลักษณะของผู้นิเทศก์กับการนิเทศการสอน
  บทที่5 กลยุทธ์วิธีการนิเทศการสอน
  บทที่6 การนิเทศแบบเชิญชวน
  บทที่7 การนิเทศภายในโรงเรียน
  บทที่8 กระบวนการในการนิเทศการสอน
  บทที่9 ทักษะการสังเกตการสอน
  บทที่10 ทักษะการสื่อสารกับการนิเทศการสอน
  บทที่11 ทักษะด้านมนษยสัมพันธ์
  บทที่12 ทักษะการวางแผนการสอน
  บทที่13 ช่วยครูประเมินการสอนของตนเอง
  บทที่14 ทักษะการประเมินผลการนิเทศการศึกษา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก