รายวิชา TL740(511) เทคนิคการสอน (TEACHING TECHNIQUES)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่2 ทฤษฏีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
  บทที่3 การนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  บทที่4 ทักษะการสอน
  บทที่5 การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 การสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่7 การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
  บทที่8 การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่9 การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง
  บทที่10 การจัดทำแผนการเรียนรู้
  บทที่11 การประเมินผลการเรียนรู้
  บทที่12 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่2 ทฤษฏีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
  บทที่3 การนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  บทที่4 ทักษะการสอน
  บทที่5 การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 การสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่7 การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
  บทที่8 การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่9 การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง
  บทที่10 การจัดทำแผนการเรียนรู้
  บทที่11 การประเมินผลการเรียนรู้
  บทที่12 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  บรรณานุกรม