รายวิชา TL304(51) การสอนเด็กพิเศษ (Teaching Special Children)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การศึกษาพิเศษ
  บทที่2 เด็กปัญญาเลิศ
  บทที่3 เด็กปัญยาอ่อน
  บทที่4 เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
  บทที่5 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่6 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  บทที่7 เด็กที่มีปัญญหาทางพฤติกรรม
  บทที่8 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
  บทที่9 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
  บทที่10 การประเมิลผล
  บทที่11 การเรียนร่วม
  บทที่12 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การศึกษาพิเศษ
  บทที่2 เด็กปัญญาเลิศ
  บทที่3 เด็กปัญยาอ่อน
  บทที่4 เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
  บทที่5 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  บทที่6 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  บทที่7 เด็กที่มีปัญญหาทางพฤติกรรม
  บทที่8 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
  บทที่9 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
  บทที่10 การประเมิลผล
  บทที่11 การเรียนร่วม
  บทที่12 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก