รายวิชา TL474 พฤติกรรมการสอนชีววิทยา (TEACHING BEHAVIOR IN BIOLOGY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การจัดและการใช้ห้องปฎิบัติการชีววิทยา
  บทที่ 2 การวางแผนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บทที่ 3 วิธีการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บทที่ 4 ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บทที่ 5 การวัดและการประเมินผลสาระชีววิทยา
  บทที่ 6 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การจัดและการใช้ห้องปฎิบัติการชีววิทยา
  บทที่ 2 การวางแผนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บทที่ 3 วิธีการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บทที่ 4 ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บทที่ 5 การวัดและการประเมินผลสาระชีววิทยา
  บทที่ 6 อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  บรรณานุกรม