รายวิชา TL744 การเขียนเอกสารวิชาการ (Writing of Academic Printed Materials)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การเขียนและประเภทของเอกสารวิชาการ
  หลักทั่วไปและลักษณะที่ดีของการเขียนเอกสารวิชาการ
  การใช้คำ ประโยค วรรคตอนและการเขียนย่อหน้า
  การใช้โวหาร
  กระบวนการและขั้นตอนการเขียนเอกสารวิชาการ
  จริยธรรมทางวิชาการ
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
  การเขียนรายงานการวิเคราะห์
  การเขียนรายงานการวิจัย
  การเขียนตำราและหนังสือเรียน
  การเขียนหนังสือเสริมประสบการณ์
  บทเรียนสำเร็จรูป : บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง
  บทเรียนสำเร็จรูป : บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา
  บทเรียนสำเร็จรูป : บทเรียนตามเอกัตภาพ
  การเขียนบทความทางวิชาการ
  การเขียนสารคดีเชิงวิชาการ
  การแปลเอกสารวิชาการ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การเขียนและประเภทของเอกสารวิชาการ
  หลักทั่วไปและลักษณะที่ดีของการเขียนเอกสารวิชาการ
  การใช้คำ ประโยค วรรคตอนและการเขียนย่อหน้า
  การใช้โวหาร
  กระบวนการและขั้นตอนการเขียนเอกสารวิชาการ
  จริยธรรมทางวิชาการ
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
  การเขียนรายงานการวิเคราะห์
  การเขียนรายงานการวิจัย
  การเขียนตำราและหนังสือเรียน
  การเขียนหนังสือเสริมประสบการณ์
  บทเรียนสำเร็จรูป : บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง
  บทเรียนสำเร็จรูป : บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา
  บทเรียนสำเร็จรูป : บทเรียนตามเอกัตภาพ
  การเขียนบทความทางวิชาการ
  การเขียนสารคดีเชิงวิชาการ
  การแปลเอกสารวิชาการ