รายวิชา TL363 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ (Teaching of Mathematics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : จิตวิทยาสำหรับครูคณิตศาสตร์
  บทที่3 : หลักสูตรและวัสดุหลักสูตรคณิตศาสตร์
  บทที่4 : จุดประสงค์ของการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่5 : วิธีสอนและรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่6 : ทักษะและเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่6 : ทักษะและเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์...(ต่อ)
  บทที่7 : สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่8 : การวางแผนการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่9 : การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่10 : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์
  บทที่11 : ทักษะกระบวนการกับการสอนคณิตศาสตร์
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : จิตวิทยาสำหรับครูคณิตศาสตร์
  บทที่3 : หลักสูตรและวัสดุหลักสูตรคณิตศาสตร์
  บทที่4 : จุดประสงค์ของการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่5 : วิธีสอนและรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่6 : ทักษะและเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่6 : ทักษะและเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์...(ต่อ)
  บทที่7 : สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่8 : การวางแผนการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่9 : การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่10 : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์
  บทที่11 : ทักษะกระบวนการกับการสอนคณิตศาสตร์