รายวิชา TL303 การจัดกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน (Group Activities in School)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม
  บทที่2 : กลุ่มสัมพันธ์
  บทที่3 : การจัดกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
  บทที่4 : การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
  บทที่5 : การสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่7 : การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่8 : การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง
  บทที่9 : การสอนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่10 : ทักษะการสอน
  บทที่11 : การจัดทำแผนการสอน
  บทที่12 : การประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม
  บทที่2 : กลุ่มสัมพันธ์
  บทที่3 : การจัดกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
  บทที่4 : การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
  บทที่5 : การสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  บทที่6 : การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่7 : การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่8 : การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง
  บทที่9 : การสอนที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่10 : ทักษะการสอน
  บทที่11 : การจัดทำแผนการสอน
  บทที่12 : การประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน
  บรรณานุกรม : Reference