รายวิชา TL323 การสอนวิชาภาษาอังกฤษ (Teaching of English)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชื้แจงการใช้ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : ปรัชญาและจุดมุ่งหมายวิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 2 : จิตวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
  บทที่ 3 : หลักสูตร เอกสารหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน
  บทที่ 4 : การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  บทที่ 5 : หลักการสอนภาษาอังกฤษ
  บทที่ 6 : การสอนเสียง
  บทที่ 7 : การสอนการฟัง
  บทที่ 8 : การสอนการพูด
  บทที่ 9 : การสอนคำสัพท์
  บทที่ 10 : การสอนไวยากรณ์
  บทที่ 11 : การสอนอ่าน
  บทที่ 12 : การสอนการเขียน
  บทที่ 13 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  บทที่ 14 : การวางแผนการสอน
  บทที่ 15 : แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 16 : ห้องปฏิบัติการทางภาษา
  บทที่ 17 : การจัดกิจกรรมเริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชื้แจงการใช้ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : ปรัชญาและจุดมุ่งหมายวิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 2 : จิตวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
  บทที่ 3 : หลักสูตร เอกสารหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน
  บทที่ 4 : การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
  บทที่ 5 : หลักการสอนภาษาอังกฤษ
  บทที่ 6 : การสอนเสียง
  บทที่ 7 : การสอนการฟัง
  บทที่ 8 : การสอนการพูด
  บทที่ 9 : การสอนคำสัพท์
  บทที่ 10 : การสอนไวยากรณ์
  บทที่ 11 : การสอนอ่าน
  บทที่ 12 : การสอนการเขียน
  บทที่ 13 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  บทที่ 14 : การวางแผนการสอน
  บทที่ 15 : แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 16 : ห้องปฏิบัติการทางภาษา
  บทที่ 17 : การจัดกิจกรรมเริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก