รายวิชา TL325(46) ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกงาน (Pre-student Teaching Workshop in Teaching English Reading and Writimg Skills)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ประโยค (Sentences)
  บทที่ 2 : คำกริยา (Verbs)
  บทที่ 3 : คำนามและคำสรรพนาม (Nouns and Pronouns)
  บทที่ 4 : อนุประโยค (Clauses)
  บทที่ 5 : ประโยคการวางเงื่อนไข (Conditional Sentences)
  บทที่ 6 : คำเปลี่ยนรูปจากคำกริยา (Verbals)
  บทที่ 7 : การรายงานคำพูด (Reported Speech)
  บทที่ 8 : คำนำหน้านาม (Articles)
  บทที่ 9 : เรื่องคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ (Adjectives and Adverbs)
  บทที่ 10 : เรื่องคำบุพบท และคำสันธาน (Prepositions and Conjunctions)
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก-1
  ภาคผนวก-2
  ภาคผนวก-3
  ภาคผนวก-4
  ภาคผนวก-5
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ประโยค (Sentences)
  บทที่ 2 : คำกริยา (Verbs)
  บทที่ 3 : คำนามและคำสรรพนาม (Nouns and Pronouns)
  บทที่ 4 : อนุประโยค (Clauses)
  บทที่ 5 : ประโยคการวางเงื่อนไข (Conditional Sentences)
  บทที่ 6 : คำเปลี่ยนรูปจากคำกริยา (Verbals)
  บทที่ 7 : การรายงานคำพูด (Reported Speech)
  บทที่ 8 : คำนำหน้านาม (Articles)
  บทที่ 9 : เรื่องคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ (Adjectives and Adverbs)
  บทที่ 10 : เรื่องคำบุพบท และคำสันธาน (Prepositions and Conjunctions)
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก-1
  ภาคผนวก-2
  ภาคผนวก-3
  ภาคผนวก-4
  ภาคผนวก-5