รายวิชา TL754 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ด้านหลังสูตรและการสอน (Critical Reading in Curriculum and Instruction)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การอ่าน
  บทที่ 2 : สื่อสิ่งพิมพ์กับการอ่านเพื่อความรู้
  บทที่ 3 : ประเภทและวิธีอ่าน
  บทที่ 4 : ผู้อ่านกับการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
  บทที่ 5 : วิธีอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์เพื่อการวิจารณ์
  บทที่ 7 : การประเมินและวิจารณ์
  บทที่ 8 : การอ่านงานวิจัย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การอ่าน
  บทที่ 2 : สื่อสิ่งพิมพ์กับการอ่านเพื่อความรู้
  บทที่ 3 : ประเภทและวิธีอ่าน
  บทที่ 4 : ผู้อ่านกับการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
  บทที่ 5 : วิธีอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์เพื่อการวิจารณ์
  บทที่ 7 : การประเมินและวิจารณ์
  บทที่ 8 : การอ่านงานวิจัย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก