รายวิชา TL406(H)(41) สมุดปฏบัติการฝึกสอน (Student Teaching)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บันทึกประวัติของนักศึกษาฝึกสอน
  บทที่ 2 : แบบบันทึกการนิเทศ สำหรับอาจารย์นิเทศน์
  บทที่ 3 : แบบบันทึกการนิเทศ สำหรับอาจารย์นิเทศฝ่ายโรงเรียน
  บทที่ 4 : ข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกสอน
  บทที่ 5 : ปฏิทินการศึกษา
  บทที่ 6 : ประวัติย่อของโรงเรียนฝึกสอน
  บทที่ 7 : รายชื่อนักเรียน
  บทที่ 8 : ตารางเรียน
  บทที่ 9-12 : แผนผังภายในบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ...
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บันทึกประวัติของนักศึกษาฝึกสอน
  บทที่ 2 : แบบบันทึกการนิเทศ สำหรับอาจารย์นิเทศน์
  บทที่ 3 : แบบบันทึกการนิเทศ สำหรับอาจารย์นิเทศฝ่ายโรงเรียน
  บทที่ 4 : ข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกสอน
  บทที่ 5 : ปฏิทินการศึกษา
  บทที่ 6 : ประวัติย่อของโรงเรียนฝึกสอน
  บทที่ 7 : รายชื่อนักเรียน
  บทที่ 8 : ตารางเรียน
  บทที่ 9-12 : แผนผังภายในบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ...