รายวิชา TL351 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in Geography 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่1 : สังคมศาสตร์ สังคมศึกษา และภูมิศาสตร์
  บทที่2 : หลักสูตรวิชาภูมิศาสตร์ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาระดับ.....
  บทที่3 : ความคิดรวบยอด
  บทที่4 : ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์
  บทที่5 : จุดประสงค์การเรียนรู้
  บทที่6 : การสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่7 : การใช้ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ เป็นสื่อการสอน
  บทที่8 : ทักษะการสอน
  บทที่9 : จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  บทที่1 : สังคมศาสตร์ สังคมศึกษา และภูมิศาสตร์
  บทที่2 : หลักสูตรวิชาภูมิศาสตร์ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาระดับ.....
  บทที่3 : ความคิดรวบยอด
  บทที่4 : ความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์
  บทที่5 : จุดประสงค์การเรียนรู้
  บทที่6 : การสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่7 : การใช้ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ เป็นสื่อการสอน
  บทที่8 : ทักษะการสอน
  บทที่9 : จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู
  บรรณานุกรม