รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PE211(48)
อ่านกันเถอะ...
ฟุตบอล1 1 หน่วย
(Soccer1)
-
  PE211(48)
อ่านกันเถอะ...
ฟุตบอล1 1 หน่วย
(Soccer1)
-
  PE241(S)
อ่านกันเถอะ...
กรีฑา 1 - หน่วย
(Track and Field)
-
  PE241(S)
อ่านกันเถอะ...
กรีฑา 1 - หน่วย
(Track and Field)
-
  PE244(48)
อ่านกันเถอะ...
การวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หน่วย
(ANATOMY AND PHYSIOLOGY)
-
  PE244(48)
อ่านกันเถอะ...
การวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หน่วย
(ANATOMY AND PHYSIOLOGY)
-
  PE261
อ่านกันเถอะ...
เทเบิลเทนนิส 1 หน่วย
(Table Tennis)
ประวัติความเป็นมาของเทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้นของเทเบิลเทนนิส กลยุทธ์ในการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การตัดสินหลักการและวิธีสอน
  PE261
อ่านกันเถอะ...
เทเบิลเทนนิส 1 หน่วย
(Table Tennis)
ประวัติความเป็นมาของเทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้นของเทเบิลเทนนิส กลยุทธ์ในการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การตัดสินหลักการและวิธีสอน
  PE261(48)
อ่านกันเถอะ...
เทเบิ้ลเทนนิส 1 หน่วย
(TABLE TENNIS)
-
  PE261(48)
อ่านกันเถอะ...
เทเบิ้ลเทนนิส 1 หน่วย
(TABLE TENNIS)
-
  PE273(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
เกมเบ็ดเตล็ด - หน่วย
(TABLE TENNIS)
-
  PE273(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
เกมเบ็ดเตล็ด - หน่วย
(TABLE TENNIS)
-
  PE274
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกาย 1 หน่วย
(Calisthenics)
ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการบริหาร ประเภทของการบริหารกาย และแบบฝึกท่ากายบริหารแบบต่างๆ
  PE274
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกาย 1 หน่วย
(Calisthenics)
ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการบริหาร ประเภทของการบริหารกาย และแบบฝึกท่ากายบริหารแบบต่างๆ
  PE275
อ่านกันเถอะ...
การสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 หน่วย
(BodyConditioning)
ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคทางเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อการเล่นกีฬา หลักการสรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีการประเมินผล วิธีการจัดแบ่งหมู่ในการฝึก หลักและวิธีการปฏิบัติ การปรับปรุงและแก้ไขสภาพร่างกายของเด็กอปกติ
  PE275
อ่านกันเถอะ...
การสร้างสมรรถภาพทางกาย 1 หน่วย
(BodyConditioning)
ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคทางเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อการเล่นกีฬา หลักการสรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีการประเมินผล วิธีการจัดแบ่งหมู่ในการฝึก หลักและวิธีการปฏิบัติ การปรับปรุงและแก้ไขสภาพร่างกายของเด็กอปกติ
  PE281
อ่านกันเถอะ...
กระบี่ 1 หน่วย
(Krabi)
ประวัติความเป็นมาของกระบี่ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปะ การต่อสู่ป้องกันตัวด้วยกระบี่ การขึ้นพรหม และการรำไม้ต่างๆ ประเพณีการแสดง การแข่งขันหลักและวิธีการสอน การไหว้ครู
  PE281
อ่านกันเถอะ...
กระบี่ 1 หน่วย
(Krabi)
ประวัติความเป็นมาของกระบี่ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปะ การต่อสู่ป้องกันตัวด้วยกระบี่ การขึ้นพรหม และการรำไม้ต่างๆ ประเพณีการแสดง การแข่งขันหลักและวิธีการสอน การไหว้ครู
  PE291
อ่านกันเถอะ...
มวยสากล1 1 หน่วย
(Boxing1)
ความรู้หลักการและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับมวยสากล การต่อสู้มวยสากล ระเบียบและกติกาการแข่งขัน วิธีการฝึก
  PE291
อ่านกันเถอะ...
มวยสากล1 1 หน่วย
(Boxing1)
ความรู้หลักการและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับมวยสากล การต่อสู้มวยสากล ระเบียบและกติกาการแข่งขัน วิธีการฝึก
  PE292
อ่านกันเถอะ...
มวยสากล2 1 หน่วย
(Boxing2)
เทคนิคและทักษะขั้นสูงของมวยสากล เทคนิคการต่อสู้ กติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน และการฝึกหัดเพื่อให้ได้ผลดีและปลอดภัย
  PE292
อ่านกันเถอะ...
มวยสากล2 1 หน่วย
(Boxing2)
เทคนิคและทักษะขั้นสูงของมวยสากล เทคนิคการต่อสู้ กติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน และการฝึกหัดเพื่อให้ได้ผลดีและปลอดภัย
  PE314
อ่านกันเถอะ...
ฮอกกี้ 1 หน่วย
(Hockey)
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆของฮอกกี้ การจับไม้ การผลักไม้การส่งลูก การรับลูกแบบต่างๆ วิธีการเล่นแบบรุก วิธีการเล่นแบบรับ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และวิธีการสอน
  PE314
อ่านกันเถอะ...
ฮอกกี้ 1 หน่วย
(Hockey)
ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆของฮอกกี้ การจับไม้ การผลักไม้การส่งลูก การรับลูกแบบต่างๆ วิธีการเล่นแบบรุก วิธีการเล่นแบบรับ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และวิธีการสอน
  PE321
อ่านกันเถอะ...
แฮนด์บอล 1 หน่วย
(Handball)
ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆของแฮนด์บอล การรับส่ง การยิงประตูแบบต่างๆวิธีรุกวิธีรับ การเล่นเป็นทีม ติการการเล่น วิธการตัดสิน และหลักการสอน
  PE321
อ่านกันเถอะ...
แฮนด์บอล 1 หน่วย
(Handball)
ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆของแฮนด์บอล การรับส่ง การยิงประตูแบบต่างๆวิธีรุกวิธีรับ การเล่นเป็นทีม ติการการเล่น วิธการตัดสิน และหลักการสอน
  PE324
อ่านกันเถอะ...
หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม 2 หน่วย
(Organization of Physical Education in Secondary School)
นโยบายและหักการในการจัดพลศึกษาในโรงเรียน การจัดโครงการพลศึกษาของโรงเรียนระดับต่างๆหลักเกณฑ์ในการจัดสถานที่เกี่ยวกับพลศึกษา การกำหนดเวลาเรียน พลศึกษา การเตรียมสถานที่ อูปกรณ์ขนาดของชั้นเรียนและการแข่งหมู่ งบประมาณตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆการวัดผลและประเมินผลโครงการจักพลศึกษาในโรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคการจัดและบริหารพลศึกษาในประเทศไทย
  PE324
อ่านกันเถอะ...
หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม 2 หน่วย
(Organization of Physical Education in Secondary School)
นโยบายและหักการในการจัดพลศึกษาในโรงเรียน การจัดโครงการพลศึกษาของโรงเรียนระดับต่างๆหลักเกณฑ์ในการจัดสถานที่เกี่ยวกับพลศึกษา การกำหนดเวลาเรียน พลศึกษา การเตรียมสถานที่ อูปกรณ์ขนาดของชั้นเรียนและการแข่งหมู่ งบประมาณตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆการวัดผลและประเมินผลโครงการจักพลศึกษาในโรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคการจัดและบริหารพลศึกษาในประเทศไทย
  PE343
อ่านกันเถอะ...
กรีฑา3 1 หน่วย
(Track and Field3)
หลักและวิธีสอนและเทคนิคในการฝึกรีฑา หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน ศึกษาระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรม ของนักศึกษาและเทคนิคในการเล่นขั้นสูง
  PE343
อ่านกันเถอะ...
กรีฑา3 1 หน่วย
(Track and Field3)
หลักและวิธีสอนและเทคนิคในการฝึกรีฑา หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน ศึกษาระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรม ของนักศึกษาและเทคนิคในการเล่นขั้นสูง
  PE362
อ่านกันเถอะ...
เทนนิส2 1 หน่วย
(Tennis2)
ทักษะเทนนิสชั้นสูง หลักและกลยุทธของการเล่นแบบต่างๆทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ติดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่และวิธีการฝึกสอน เทนนิส
  PE362
อ่านกันเถอะ...
เทนนิส2 1 หน่วย
(Tennis2)
ทักษะเทนนิสชั้นสูง หลักและกลยุทธของการเล่นแบบต่างๆทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ติดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่และวิธีการฝึกสอน เทนนิส
  PE384
อ่านกันเถอะ...
ซอฟท์บอล 1 หน่วย
(Soft Ball)
ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆเช่น การส่ง การรับ การตี การเปลี่ยนเบส การวิ่ง การเล่นเป็นทีมกติกาการเล่น การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสินหลักและวิธีการสอน
  PE384
อ่านกันเถอะ...
ซอฟท์บอล 1 หน่วย
(Soft Ball)
ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆเช่น การส่ง การรับ การตี การเปลี่ยนเบส การวิ่ง การเล่นเป็นทีมกติกาการเล่น การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสินหลักและวิธีการสอน
  PE384(s)
อ่านกันเถอะ...
ซอฟท์บอล - หน่วย
(Softball)
-
  PE384(s)
อ่านกันเถอะ...
ซอฟท์บอล - หน่วย
(Softball)
-
  PE386
อ่านกันเถอะ...
ตะกร้อและเซปัดตะกร้อ 1 หน่วย
(Takraw and sepak Takraw)
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการเล่นตะกร้อและเซปัดตะกร้อ ทักษะการเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท ตลอดจนชนิดตะกร้อ กติกาการแข่งขันและวิธีตัดสิน วิธีสอนและการจัดการแข่งขัน
  PE386
อ่านกันเถอะ...
ตะกร้อและเซปัดตะกร้อ 1 หน่วย
(Takraw and sepak Takraw)
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการเล่นตะกร้อและเซปัดตะกร้อ ทักษะการเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท ตลอดจนชนิดตะกร้อ กติกาการแข่งขันและวิธีตัดสิน วิธีสอนและการจัดการแข่งขัน
  PE388
อ่านกันเถอะ...
การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 1 หน่วย
(Care and Prevention of Athietic Injuries)
ความสำคัญของการป้องกันและการรักษาบาดเจ็บจากกีฬา ความรู้บางประการในการปฐมพยาบาล ชนิดของอุบัติเหตุหรืออันตรายเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่างๆการรักษาและการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องจากกีฬาประเภทแต่ละประเภทนั้นๆหลักของการใช้ความร้อน ความเย็น และการฝึกหัด
  PE388
อ่านกันเถอะ...
การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 1 หน่วย
(Care and Prevention of Athietic Injuries)
ความสำคัญของการป้องกันและการรักษาบาดเจ็บจากกีฬา ความรู้บางประการในการปฐมพยาบาล ชนิดของอุบัติเหตุหรืออันตรายเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่างๆการรักษาและการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องจากกีฬาประเภทแต่ละประเภทนั้นๆหลักของการใช้ความร้อน ความเย็น และการฝึกหัด
  PE411
อ่านกันเถอะ...
รักบี้ฟุตบอล1 1 หน่วย
(Rugby-Football1)
ความรู้ความเข้าใจทักษะเบื้องต้นของรักบี้ฟุตบอล การส่งลูก การรับลูก การไลน์เอ๊าท์การวิ่งขณะมีลูก การหลยหลีก การเก็บลูก การฟอลล์ การเตะแต่ละแบบ การจับเทคเกิ้ลทักษะการเล่นทีม ตำแหน่งหน้าที่ข้องผู้เล่น กติกาแข่งขัน
  PE411
อ่านกันเถอะ...
รักบี้ฟุตบอล1 1 หน่วย
(Rugby-Football1)
ความรู้ความเข้าใจทักษะเบื้องต้นของรักบี้ฟุตบอล การส่งลูก การรับลูก การไลน์เอ๊าท์การวิ่งขณะมีลูก การหลยหลีก การเก็บลูก การฟอลล์ การเตะแต่ละแบบ การจับเทคเกิ้ลทักษะการเล่นทีม ตำแหน่งหน้าที่ข้องผู้เล่น กติกาแข่งขัน
  PE412
อ่านกันเถอะ...
รักบี้ฟุตบอล2 1 หน่วย
(Rugby-Football2)
เทคนิคและทักษะการเล่นชั้นสูง การเล่นเมื่อเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ กลวิธีการเล่นแบบต่างๆกฎกติกาการแข่งขัน การตัดสิน หลักการสอนและการฝึก
  PE412
อ่านกันเถอะ...
รักบี้ฟุตบอล2 1 หน่วย
(Rugby-Football2)
เทคนิคและทักษะการเล่นชั้นสูง การเล่นเมื่อเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ กลวิธีการเล่นแบบต่างๆกฎกติกาการแข่งขัน การตัดสิน หลักการสอนและการฝึก
  PE416(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฝึกสอนวิชาพลศึกษา สำหรับ นักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) - หน่วย
(-)
-
  PE416(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการฝึกสอนวิชาพลศึกษา สำหรับ นักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) - หน่วย
(-)
-
  PE425(46)
อ่านกันเถอะ...
บรรดิการทางพลศึกษา 2 หน่วย
(Adapted Physical Education)
สาเหตุและชนิดการผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนในวัยต่างๆการใช้ผลของการตรวจร่างกายในการที่จะจัดบรรดิการ การจัดกิจกรรม การประเมินผลและการติดตามผลของร่างกายและจิตใจของนักเรียน
  PE425(46)
อ่านกันเถอะ...
บรรดิการทางพลศึกษา 2 หน่วย
(Adapted Physical Education)
สาเหตุและชนิดการผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนในวัยต่างๆการใช้ผลของการตรวจร่างกายในการที่จะจัดบรรดิการ การจัดกิจกรรม การประเมินผลและการติดตามผลของร่างกายและจิตใจของนักเรียน
  PE427
อ่านกันเถอะ...
หลักและวิธีการฝึกกีฬา 1 หน่วย
(Scientific Principles of Coaching)
หลักเบื้องต้นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การใช้จิตวิทยาเพื่อเป็นหลักในการที่ผู้ฝึกจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อนักกีฬา การค้นคว้าแก้ไขสิ่งบกพร่องในกีฬาแต่ละประเภท และการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท
  PE427
อ่านกันเถอะ...
หลักและวิธีการฝึกกีฬา 1 หน่วย
(Scientific Principles of Coaching)
หลักเบื้องต้นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การใช้จิตวิทยาเพื่อเป็นหลักในการที่ผู้ฝึกจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อนักกีฬา การค้นคว้าแก้ไขสิ่งบกพร่องในกีฬาแต่ละประเภท และการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท
  PE433
อ่านกันเถอะ...
วอลเล่ย์บอล3 1 หน่วย
(Volleyball3)
หลักและวิธีสอนเทคนิคในการฝึกกีฬาวอลเล่ย์บอล ยุทธวิธีของการเล่นเป็นทีม หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน ศึกษาถึงระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรมของนักกีฬา และเทคนิคในการเล่นขั้นสูง
  PE433
อ่านกันเถอะ...
วอลเล่ย์บอล3 1 หน่วย
(Volleyball3)
หลักและวิธีสอนเทคนิคในการฝึกกีฬาวอลเล่ย์บอล ยุทธวิธีของการเล่นเป็นทีม หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน ศึกษาถึงระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรมของนักกีฬา และเทคนิคในการเล่นขั้นสูง
  PE453
อ่านกันเถอะ...
การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ 1 หน่วย
(Life Saving)
หลักและวิธีการช่วยคนตกน้ำในแบบต่างๆการปฐมพยาบาลคนตกน้ำหลักและวิธีการสอน
  PE453
อ่านกันเถอะ...
การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ 1 หน่วย
(Life Saving)
หลักและวิธีการช่วยคนตกน้ำในแบบต่างๆการปฐมพยาบาลคนตกน้ำหลักและวิธีการสอน
  PE457
อ่านกันเถอะ...
โปโลน้ำ 1 หน่วย
(Water Polo)
ทักษะเบื้องต้นของการรับส่งลูกบอลในน้ำวิธีการเล่น กติกาการจัดการแข่งขัน การตัดสินและวิธีการสอน
  PE457
อ่านกันเถอะ...
โปโลน้ำ 1 หน่วย
(Water Polo)
ทักษะเบื้องต้นของการรับส่งลูกบอลในน้ำวิธีการเล่น กติกาการจัดการแข่งขัน การตัดสินและวิธีการสอน
  PE461
อ่านกันเถอะ...
แบดมินตัน 1 หน่วย
(Badminton)
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินต้น ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของแบดมินต้น การจับไม้ การตีลูกแบบต่างๆ กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน การตัดสินประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ หลักและวิธีการสอนแบดมินตัน
  PE461
อ่านกันเถอะ...
แบดมินตัน 1 หน่วย
(Badminton)
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินต้น ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของแบดมินต้น การจับไม้ การตีลูกแบบต่างๆ กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน การตัดสินประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ หลักและวิธีการสอนแบดมินตัน
  PE469
อ่านกันเถอะ...
โบว์ลิ่ง 1 หน่วย
(Bowling)
ประวัติและวิวัฒนาการของโบว์ลิ่งตั้งแต่สมัยเริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบัน เรียนรู้ถึงคำศัพท์และภาษาที่ใช้ ตลอดจนความมุ่งหมายของกีฬาประเภทนี้ ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถือลูกโบว์ลิ่ง การยืน การก้าวเท้า และการโยน เรียนรู้ถึงการบันทึกคะแนน อุปกรณ์ที่ใช้ การจัดการแข่งขัน ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน มารยาทและความปลอดภัย
  PE469
อ่านกันเถอะ...
โบว์ลิ่ง 1 หน่วย
(Bowling)
ประวัติและวิวัฒนาการของโบว์ลิ่งตั้งแต่สมัยเริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบัน เรียนรู้ถึงคำศัพท์และภาษาที่ใช้ ตลอดจนความมุ่งหมายของกีฬาประเภทนี้ ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถือลูกโบว์ลิ่ง การยืน การก้าวเท้า และการโยน เรียนรู้ถึงการบันทึกคะแนน อุปกรณ์ที่ใช้ การจัดการแข่งขัน ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน มารยาทและความปลอดภัย
  PE482
อ่านกันเถอะ...
ดาบสองมือ 1 หน่วย
(Thai Swords)
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปการป้องกันตัวด้วยกระบอง การขึ้นพรหม และการรำไม้ต่างๆและการต่อสู้กันแบบต่างๆประเพณีการแสดงการแข่งขัน หลักการและวิธีการสอน การไหว้ครู
  PE482
อ่านกันเถอะ...
ดาบสองมือ 1 หน่วย
(Thai Swords)
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปการป้องกันตัวด้วยกระบอง การขึ้นพรหม และการรำไม้ต่างๆและการต่อสู้กันแบบต่างๆประเพณีการแสดงการแข่งขัน หลักการและวิธีการสอน การไหว้ครู