รายวิชา PE386 ตะกร้อและเซปัดตะกร้อ (Takraw and sepak Takraw)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความเป็นมาของตะกร้อ
  บทที่ 2 : ความสำคัญของตะกร้อ
  บทที่ 3 : ความมุ่งหมายของกิฬาตะกร้อ
  บทที่ 4 : ประโยชน์ของการเล่นกิฬาตะกร้อ
  บทที่ 5 : ความรู้ความเข้าใจ และความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อ
  บทที่ 6 : การเตรียมการก่อนจะฝึกการเล่นกิฬาตะกร้อ
  บทที่ 7 : หลัการปฏิบัติในการฝึกตะกร้อ
  บทที่ 8 : ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น
  บทที่ 9 : การเตะตะกร้อที่ต่าง ๆ
  บทที่ 10 : ตะกร้อวงเล็ก-วงใหญ่
  บทที่ 11 : ตะกร้อลอดบ่วง
  บทที่ 12 : ตะกร้อข้ามตะข่าย
  บทที่ 13 : เซปัค-ตะกร้อ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความเป็นมาของตะกร้อ
  บทที่ 2 : ความสำคัญของตะกร้อ
  บทที่ 3 : ความมุ่งหมายของกิฬาตะกร้อ
  บทที่ 4 : ประโยชน์ของการเล่นกิฬาตะกร้อ
  บทที่ 5 : ความรู้ความเข้าใจ และความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อ
  บทที่ 6 : การเตรียมการก่อนจะฝึกการเล่นกิฬาตะกร้อ
  บทที่ 7 : หลัการปฏิบัติในการฝึกตะกร้อ
  บทที่ 8 : ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น
  บทที่ 9 : การเตะตะกร้อที่ต่าง ๆ
  บทที่ 10 : ตะกร้อวงเล็ก-วงใหญ่
  บทที่ 11 : ตะกร้อลอดบ่วง
  บทที่ 12 : ตะกร้อข้ามตะข่าย
  บทที่ 13 : เซปัค-ตะกร้อ
  บรรณานุกรม : Reference