รายวิชา PE324 หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม (Organization of Physical Education in Secondary School)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความมุ่งหมายของการจัดพละศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 2 : การจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 3 : โครงการพลศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 4 : วิธีจัดการแข่งขัน
  บทที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคในการจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 6 : การประเมินโครงการพลศึกษา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความมุ่งหมายของการจัดพละศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 2 : การจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 3 : โครงการพลศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 4 : วิธีจัดการแข่งขัน
  บทที่ 5 : ปัญหาและอุปสรรคในการจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
  บทที่ 6 : การประเมินโครงการพลศึกษา
  บรรณานุกรม : Reference