รหัสวิชา รายละเอียด
 
  GM103
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3 หน่วย
(Introduction to Business)
ศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะของเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
  GM103
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3 หน่วย
(Introduction to Business)
ศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะของเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
  GM203
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การและการบริหาร 3 หน่วย
(Business Organization and Management)
ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานและการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
  GM203
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การและการบริหาร 3 หน่วย
(Business Organization and Management)
ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานและการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
  GM203(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การ และการบริหารธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Organization and Management)
ศึกษา ทฤษฎีทางการจัดการ ตั้งสมัยดั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน
  GM203(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดองค์การ และการบริหารธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Organization and Management)
ศึกษา ทฤษฎีทางการจัดการ ตั้งสมัยดั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน
  GM204
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคคล 3 หน่วย
(Personal Management)
ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลเช่น การจัดหน่วยงาน บริหารบุคคล การวิเคราะห์งาน และวางแผนอัตรากำลังคน หนักการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การพัฒนาและบำรุงขวัญบุคลากร ตลอดจนวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ต่าง ๆ ตอบแทนกำลังงาน และปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคล
  GM204
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคคล 3 หน่วย
(Personal Management)
ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลเช่น การจัดหน่วยงาน บริหารบุคคล การวิเคราะห์งาน และวางแผนอัตรากำลังคน หนักการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การพัฒนาและบำรุงขวัญบุคลากร ตลอดจนวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ต่าง ๆ ตอบแทนกำลังงาน และปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคล
  GM302
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุ 3 หน่วย
(Commodity Management)
ศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ วงจรระบบการบริหารงานพัสดุการกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษาพัสดุ ระบบการบัญชีคุมพัสดุ การควบคุมคนงานพัสดุ รหัสมาตรฐานกำกับพัสดุ การแจกจ่าย การบำรุงรักษา การจำหน่าย และหน่วยงานที่ทีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
  GM302
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุ 3 หน่วย
(Commodity Management)
ศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ วงจรระบบการบริหารงานพัสดุการกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษาพัสดุ ระบบการบัญชีคุมพัสดุ การควบคุมคนงานพัสดุ รหัสมาตรฐานกำกับพัสดุ การแจกจ่าย การบำรุงรักษา การจำหน่าย และหน่วยงานที่ทีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
  GM302(47)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุ 3 หน่วย
(Commodity Management)
-
  GM302(47)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุ 3 หน่วย
(Commodity Management)
-
  GM303
อ่านกันเถอะ...
การผลิต 3 หน่วย
(Production)
ศึกษาความเป็นมา และหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะหระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
  GM303
อ่านกันเถอะ...
การผลิต 3 หน่วย
(Production)
ศึกษาความเป็นมา และหน้าที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาวะการณ์ที่มีข้อจำกัด การจัดหน่วยงานผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังโรงงาน การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะหระบบงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานการทำงาน และข้อกำหนดในการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย
  GM303(47)
อ่านกันเถอะ...
การผลิต 3 หน่วย
(Production)
-
  GM303(47)
อ่านกันเถอะ...
การผลิต 3 หน่วย
(Production)
-
  GM304
อ่านกันเถอะ...
นโยบายธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Policy)
ศึกษาถึงหลักในการกำหนดนโยบายขององค์การธุรกิจ ประเภทและขอบเขตของนโยบาย การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจนั้น ศึกษากรณีปัญหาโดยประยุกต์ความรู้จากวิชาการบริหารธุรกิจทุกสาขาเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการการบริหารบุคคล การเงิน การบัญชี และการตลาด
  GM304
อ่านกันเถอะ...
นโยบายธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Policy)
ศึกษาถึงหลักในการกำหนดนโยบายขององค์การธุรกิจ ประเภทและขอบเขตของนโยบาย การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจนั้น ศึกษากรณีปัญหาโดยประยุกต์ความรู้จากวิชาการบริหารธุรกิจทุกสาขาเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการการบริหารบุคคล การเงิน การบัญชี และการตลาด
  GM304(42)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารเชิงกลยุทธ์ - หน่วย
(Strategic Management)
-
  GM304(42)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารเชิงกลยุทธ์ - หน่วย
(Strategic Management)
-
  GM304(50)
อ่านกันเถอะ...
นโยบายธุรกิจ 3 หน่วย
(BUSINESS POLICY)
นโยบายธุรกิจ
  GM304(50)
อ่านกันเถอะ...
นโยบายธุรกิจ 3 หน่วย
(BUSINESS POLICY)
นโยบายธุรกิจ
  GM306
อ่านกันเถอะ...
การภาษีอากร 3 หน่วย
(Taxation)
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิตและศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในการภาษีอากร
  GM306
อ่านกันเถอะ...
การภาษีอากร 3 หน่วย
(Taxation)
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิตและศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในการภาษีอากร
  GM306(47)
อ่านกันเถอะ...
การภาษีอากร 3 หน่วย
(Taxation)
-
  GM306(47)
อ่านกันเถอะ...
การภาษีอากร 3 หน่วย
(Taxation)
-
  GM306(51)
อ่านกันเถอะ...
การภาษีอากร 1976 หน่วย
(TAXATION)
ศึกษา ภาษีอากรทั่วไป
  GM306(51)
อ่านกันเถอะ...
การภาษีอากร 1976 หน่วย
(TAXATION)
ศึกษา ภาษีอากรทั่วไป
  GM307
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 3 หน่วย
(Quantiattive Analysis for Decision Making)
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ทฤษฎีความน่าจะเป็นDecision Trees, Inventory Model, Linear Programming, PERT Markov, Games, Quing และ Simulation
  GM307
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 3 หน่วย
(Quantiattive Analysis for Decision Making)
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ทฤษฎีความน่าจะเป็นDecision Trees, Inventory Model, Linear Programming, PERT Markov, Games, Quing และ Simulation
  GM309
อ่านกันเถอะ...
การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Communication)
ศึกษาถึงสายการติดต่อสื่อสารในองค์การ วิธีการและหลักปฏิบัติ ซึ่งมีใช้ติดต่อในรูปคำพูด การเขียน ฝึกการเขียนจดหมายธุรกิจทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษจดหมายกึ่งธุรกิจ บันทึกข้อความ หนังสือสั่งการ การจดรายงานการประชุม ฯลฯ
  GM309
อ่านกันเถอะ...
การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Communication)
ศึกษาถึงสายการติดต่อสื่อสารในองค์การ วิธีการและหลักปฏิบัติ ซึ่งมีใช้ติดต่อในรูปคำพูด การเขียน ฝึกการเขียนจดหมายธุรกิจทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษจดหมายกึ่งธุรกิจ บันทึกข้อความ หนังสือสั่งการ การจดรายงานการประชุม ฯลฯ
  GM315
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานสำนักงาน 3 หน่วย
(Office Management)
ศึกษาถึงหน้าที่และความสำคัญของงานสำนักในองค์การธุรกิจและส่วนราชการการวางแผนใช้พื้นที่สำนักงาน การจัดทำแผนผังสำนักงาน การจัดระบบและวิธีปฏิบัติ การบริหารงานเอกสาร เช่น การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน
  GM315
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานสำนักงาน 3 หน่วย
(Office Management)
ศึกษาถึงหน้าที่และความสำคัญของงานสำนักในองค์การธุรกิจและส่วนราชการการวางแผนใช้พื้นที่สำนักงาน การจัดทำแผนผังสำนักงาน การจัดระบบและวิธีปฏิบัติ การบริหารงานเอกสาร เช่น การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน
  GM315(48)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารสำนักงาน 3 หน่วย
(Office Management)
-
  GM315(48)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารสำนักงาน 3 หน่วย
(Office Management)
-
  GM405
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ - หน่วย
(Human Behavior in Organization)
-
  GM405
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ - หน่วย
(Human Behavior in Organization)
-
  GM406
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business)
ศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านการผลิตและความต้องการ การทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ นโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ดุลการค้า และดุลการการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้าออกและสินค้าเข้า วิธีปฏิบัติทางด้านศุลกากรและ Shipping
  GM406
อ่านกันเถอะ...
ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Business)
ศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านการผลิตและความต้องการ การทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ นโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ดุลการค้า และดุลการการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้าออกและสินค้าเข้า วิธีปฏิบัติทางด้านศุลกากรและ Shipping
  GM407
อ่านกันเถอะ...
การทำวิจัยและรายงานทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Research and Reporting)
ศึกษาถึงขอบเขตและความสำคัญของการวิจัย การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยให้เหมาะกับปัญหาธุรกิจ การกำหนดแบบโครงการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ ตลอดจนเทคนิคในการนำเสนอรายงานการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
  GM407
อ่านกันเถอะ...
การทำวิจัยและรายงานทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Research and Reporting)
ศึกษาถึงขอบเขตและความสำคัญของการวิจัย การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยให้เหมาะกับปัญหาธุรกิจ การกำหนดแบบโครงการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติ ตลอดจนเทคนิคในการนำเสนอรายงานการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
  GM411(47)
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วย
(Quality Control)
-
  GM411(47)
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วย
(Quality Control)
-
  GM412
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Facility Planning and Production Control)
ศึกษาถึงวิธีการวางแผนและผลิตทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การวางแผนโรงงานและสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การขนส่งและแก่การทำงานของคนงานการควบคุมให้ผลิตสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการ ผลิตไม่ให้สิ้นเปลือง
  GM412
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Facility Planning and Production Control)
ศึกษาถึงวิธีการวางแผนและผลิตทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การวางแผนโรงงานและสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การขนส่งและแก่การทำงานของคนงานการควบคุมให้ผลิตสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการ ผลิตไม่ให้สิ้นเปลือง
  GM422(47)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาองค์การ 3 หน่วย
(Organization Development)
-
  GM422(47)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาองค์การ 3 หน่วย
(Organization Development)
-
  GM425
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ 3 หน่วย
(Human Behavior in Organization)
ศึกษาถึงพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมของบุคคล ทั้งทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมในองค์การโดยเน้นสภาพแวดล้อมทั่วไป ในองค์การธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมของคน เช่น ทัศนคติ การเรียนรู้ การจูงใจ ความเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร วินัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในองค์การ
  GM425
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ 3 หน่วย
(Human Behavior in Organization)
ศึกษาถึงพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมของบุคคล ทั้งทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมในองค์การโดยเน้นสภาพแวดล้อมทั่วไป ในองค์การธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมของคน เช่น ทัศนคติ การเรียนรู้ การจูงใจ ความเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร วินัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในองค์การ
  GM425(50)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมองค์การ 3 หน่วย
(Organizational Behoivior)
ศึกษา กลุ่มคนและองค์ประกอบอื่นๆที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานในองค์การ
  GM425(50)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมองค์การ 3 หน่วย
(Organizational Behoivior)
ศึกษา กลุ่มคนและองค์ประกอบอื่นๆที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานในองค์การ