รายวิชา GM412 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม (Facility Planning and Production Control)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำนำของการวิเคราะห์สายงาน
  บทที่1 : คำนำของการวิเคราะห์สายงาน (ต่อ)
  บทที่2 : การควบคุมสินค้าคงคลัง
  บทที่3 : คำนำโปรแกรมเส้นตรง
  บทที่4 : คำนำโครงการเส้นตรงประยุกต์
  บทที่5 : คำนำวิธีการขนส่ง
  บทที่6 : คำนำการมอบหมายงาน
  บทที่7 : คำนำการควบคุมคุณภาพโดยใช้สถิติ
  บทที่8 : คำนำการพยากรณ์การผลิต
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำนำของการวิเคราะห์สายงาน
  บทที่1 : คำนำของการวิเคราะห์สายงาน (ต่อ)
  บทที่2 : การควบคุมสินค้าคงคลัง
  บทที่3 : คำนำโปรแกรมเส้นตรง
  บทที่4 : คำนำโครงการเส้นตรงประยุกต์
  บทที่5 : คำนำวิธีการขนส่ง
  บทที่6 : คำนำการมอบหมายงาน
  บทที่7 : คำนำการควบคุมคุณภาพโดยใช้สถิติ
  บทที่8 : คำนำการพยากรณ์การผลิต
  บรรณานุกรม : Reference