รายวิชา GM306(47) การภาษีอากร (TAXATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : ประวัติศาสตร์ส่วยสาอากร
  บทที่2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่3 : การวางแผนภาษีอากร
  บทที่4 : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่5 : การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่6 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่7 : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่8 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่9 : ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่10 : อากรแสตมป์
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม : Reterence
  บทที่1 : ประวัติศาสตร์ส่วยสาอากร
  บทที่2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่3 : การวางแผนภาษีอากร
  บทที่4 : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่5 : การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่6 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่7 : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่8 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่9 : ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่10 : อากรแสตมป์
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม : Reterence