รายวิชา GM304(42) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : การบริหารเชิงกลยุทธ์
  บทที่2 : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  บทที่3 : สภาพแวดล้อมทั่วไป
  บทที่4 : สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน
  บทที่5 : การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน.....
  บทที่6 : การกำหนดทิศทางองค์การ
  บทที่7 : กลยุทธ์ระดับองค์การ
  บทที่8 : กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  บทที่9 : กลยุทธ์ระดับหน้าที่
  บทที่10 : การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการและ.....
  บทที่11 : การควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่12 : ข้อมูลเพื่อการควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่13 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการดำเนิงาน.....
  บทที่14 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ในเวทีสากล
  บทที่15 : การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการ.....
  บทที่16 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ : มิติทางสังคมและ.....
  บทที่17 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การที่ไม่หวังผล.....
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : การบริหารเชิงกลยุทธ์
  บทที่2 : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  บทที่3 : สภาพแวดล้อมทั่วไป
  บทที่4 : สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน
  บทที่5 : การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน.....
  บทที่6 : การกำหนดทิศทางองค์การ
  บทที่7 : กลยุทธ์ระดับองค์การ
  บทที่8 : กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  บทที่9 : กลยุทธ์ระดับหน้าที่
  บทที่10 : การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการและ.....
  บทที่11 : การควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่12 : ข้อมูลเพื่อการควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่13 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการดำเนิงาน.....
  บทที่14 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ในเวทีสากล
  บทที่15 : การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการ.....
  บทที่16 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ : มิติทางสังคมและ.....
  บทที่17 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การที่ไม่หวังผล.....