รายวิชา GM303(47) การผลิต (PRODUCTION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ภาพรวมของการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
  บทที่ 2 : กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน
  บทที่ 3 : การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
  บทที่ 4 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ
  บทที่ 5 : TQM และเครื่องมือคุณภาพ
  บทที่ 6 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
  บทที่ 7 : การออกแบบกระบวนการผลิต
  บทที่ 8 : การวางแผนทำเลที่ตั้ง
  บทที่ 9 : การวางแผนกำลังการผลิต
  บทที่10 : การวางผัง
  บทที่11 : การออกแบบระบบงาน
  บทที่12 : การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  บทที่13 : ระบบการผลิตแบบทันเวลา
  บทที่14 : การจัดการสินค้าคงเหลือ
  บทที่15 : การจัดตารางการดำเนินงาน
  บทที่16 : การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ภาพรวมของการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
  บทที่ 2 : กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน
  บทที่ 3 : การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
  บทที่ 4 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ
  บทที่ 5 : TQM และเครื่องมือคุณภาพ
  บทที่ 6 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
  บทที่ 7 : การออกแบบกระบวนการผลิต
  บทที่ 8 : การวางแผนทำเลที่ตั้ง
  บทที่ 9 : การวางแผนกำลังการผลิต
  บทที่10 : การวางผัง
  บทที่11 : การออกแบบระบบงาน
  บทที่12 : การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  บทที่13 : ระบบการผลิตแบบทันเวลา
  บทที่14 : การจัดการสินค้าคงเหลือ
  บทที่15 : การจัดตารางการดำเนินงาน
  บทที่16 : การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference