รายวิชา GM103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
  บทที่2 : ธุรกิจและสังคม
  บทที่3 : รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจ
  บทที่4 : การบริหารธุรกิจทั่วไป
  บทที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บทที่6 : ขบวนการทางการตลาด
  บทที่7 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่วงทางการตลาด
  บทที่8 : กลยุทธ์ในการกำหนดราคาและการส่งเสริมทางการขาย
  บทที่9 : การค้าระหว่างประเทศและการสั่งสินค้าเข้าและ.....
  บทที่10 : การเงินธุรกิจและการลงทุน
  บทที่11 : เครดิตและระบบการธนาคาร
  บทที่12 : การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
  บทที่13 : งบทางการเงินและทางการบัญชี
  บทที่14 : การผลิตและการบริหารงานผลิต
  บทที่15 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
  บทที่2 : ธุรกิจและสังคม
  บทที่3 : รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจ
  บทที่4 : การบริหารธุรกิจทั่วไป
  บทที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บทที่6 : ขบวนการทางการตลาด
  บทที่7 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่วงทางการตลาด
  บทที่8 : กลยุทธ์ในการกำหนดราคาและการส่งเสริมทางการขาย
  บทที่9 : การค้าระหว่างประเทศและการสั่งสินค้าเข้าและ.....
  บทที่10 : การเงินธุรกิจและการลงทุน
  บทที่11 : เครดิตและระบบการธนาคาร
  บทที่12 : การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
  บทที่13 : งบทางการเงินและทางการบัญชี
  บทที่14 : การผลิตและการบริหารงานผลิต
  บทที่15 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  บรรณานุกรม: Reference