รายวิชา GM406 ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทางด้านการผลิต
  บทที่3 : ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทางด้านความต้องการ
  บทที่4 : องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่5 : ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
  บทที่6 : การส่งเสริมการลงทุน
  บทที่7 : ชิปปิ้งและศุลกากร
  บทที่8 : การปฏิบัติพิธีการส่งออกและการสั่งสินค้าเข้า
  บทที่9 : การส่งเสริมการส่งออก
  บทที่10 : สินเชื่อเพื่อการส่งออก
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทางด้านการผลิต
  บทที่3 : ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศทางด้านความต้องการ
  บทที่4 : องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่5 : ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
  บทที่6 : การส่งเสริมการลงทุน
  บทที่7 : ชิปปิ้งและศุลกากร
  บทที่8 : การปฏิบัติพิธีการส่งออกและการสั่งสินค้าเข้า
  บทที่9 : การส่งเสริมการส่งออก
  บทที่10 : สินเชื่อเพื่อการส่งออก
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม: Reference