รายวิชา GM315 การบริหารงานสำนักงาน (Office Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
  บทที่2 : โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
  บทที่3 : การเลือกสถานที่ตั้งสำนักงานและการตกแต่งสำนักงาน
  บทที่4 : การจัดการพื้นที่สำนักงาน
  บทที่5 : ปัจจัยทางกายภาพในสำนักงาน
  บทที่6 : เครื่องใช้สำนักงาน
  บทที่7 : หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
  บทที่8 : กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
  บทที่9 : เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
  บทที่10 : การบริหารงานเอกสาร
  บทที่11 : ระบบการจัดเก็บเอกสาร
  บทที่12 : การควบคุมและการออกแบบแบบฟอร์ม
  บทที่13 : การจัดทำรายงาน
  บทที่14 : การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ
  บทที่15 : การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน
  บรรณานุกรม
  บทที่13 : การจัดทำรายงาน
  บทที่14 : การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ
  บทที่15 : การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
  บทที่2 : โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
  บทที่3 : การเลือกสถานที่ตั้งสำนักงานและการตกแต่งสำนักงาน
  บทที่4 : การจัดการพื้นที่สำนักงาน
  บทที่5 : ปัจจัยทางกายภาพในสำนักงาน
  บทที่6 : เครื่องใช้สำนักงาน
  บทที่7 : หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
  บทที่8 : กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
  บทที่9 : เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
  บทที่10 : การบริหารงานเอกสาร
  บทที่11 : ระบบการจัดเก็บเอกสาร
  บทที่12 : การควบคุมและการออกแบบแบบฟอร์ม