รายวิชา GM204 การบริหารงานบุคคล (Personal Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทบาทของการบริหารงานบุคคล
  บทที่2 : การสรรหาบุคคล
  บทที่3 : การประเมินผลงาน
  บทที่4 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  บทที่5 : การเสาะหาแรงงาน
  บทที่6 : ขบวนการคัดเลือก
  บทที่7 : เครื่องมือในการคัดเลือก
  บทที่8 : ระเบียบวินัยของพนักงาน
  บทที่9 : การบรรจุ
  บทที่10 : การพัฒนากำลังคน
  บทที่11 : การจัดสรรค่าตอบแทนในการทำงาน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : บทบาทของการบริหารงานบุคคล
  บทที่2 : การสรรหาบุคคล
  บทที่3 : การประเมินผลงาน
  บทที่4 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  บทที่5 : การเสาะหาแรงงาน
  บทที่6 : ขบวนการคัดเลือก
  บทที่7 : เครื่องมือในการคัดเลือก
  บทที่8 : ระเบียบวินัยของพนักงาน
  บทที่9 : การบรรจุ
  บทที่10 : การพัฒนากำลังคน
  บทที่11 : การจัดสรรค่าตอบแทนในการทำงาน