รายวิชา GM203(51) การจัดองค์การ และการบริหารธุรกิจ (Business Organization and Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 องค์การและการจัดการ
  บทที่2 ประวัติความเป็นมาของการบริหารจัดการ
  บทที่3 วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม
  บทที่4 การจัดการภายใต้ภาวะไร้พรมแดน
  บทที่5 ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
  บทที่6 การตัดสินใจทางการจัดการ
  บทที่7 พื้นฐานของการวางแผน
  บทที่8 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  บทที่9 เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
  บทที่10 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
  บทที่11 การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่12 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่13 การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  บทที่14 พื้นฐานพฤติกรรม
  บทที่15 การเข้าใจกลุ่มและทีม
  บทที่16 การจูงใจพนักงาน
  บทที่17 ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์
  บทที่18 พื้นฐานการควบคุม
  บทที่19 การบริหารงานผลิตกับสายโซ่แห่งคุณค่า
  บทที่20 การควบคุมการดำเนินงานขององค์การ
  บทที่1 องค์การและการจัดการ
  บทที่2 ประวัติความเป็นมาของการบริหารจัดการ
  บทที่3 วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม
  บทที่4 การจัดการภายใต้ภาวะไร้พรมแดน
  บทที่5 ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
  บทที่6 การตัดสินใจทางการจัดการ
  บทที่7 พื้นฐานของการวางแผน
  บทที่8 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  บทที่9 เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
  บทที่10 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
  บทที่11 การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่12 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่13 การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  บทที่14 พื้นฐานพฤติกรรม
  บทที่15 การเข้าใจกลุ่มและทีม
  บทที่16 การจูงใจพนักงาน
  บทที่17 ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์
  บทที่18 พื้นฐานการควบคุม
  บทที่19 การบริหารงานผลิตกับสายโซ่แห่งคุณค่า
  บทที่20 การควบคุมการดำเนินงานขององค์การ