รายวิชา GM307 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (Quantiattive Analysis for Decision Making)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การรวมของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  บทที่ 2 : กำหนดการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ1)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ2)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ3)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ4)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ5)
  บทที่ 4 : ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 4 : ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง(ต่อ1)
  บทที่ 4 : ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง(ต่อ2)
  บทที่ 5 : ตัวแบบมาร์คอฟ
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการแข่งขัน
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการแข่งขัน(ต่อ1)
  บทที่ 7 : ตัวแบบแถวคอย
  บทที่ 7 : ตัวแบบแถวคอย(ต่อ1)
  บทที่ 8 : ตัวแบบการขนส่ง
  บทที่ 8 : ตัวแบบการขนส่ง(ต่อ1)
  บทที่ 8 : ตัวแบบการขนส่ง(ต่อ2)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การรวมของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  บทที่ 2 : กำหนดการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ1)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ2)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ3)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ4)
  บทที่ 3 : การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(ต่อ5)
  บทที่ 4 : ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 4 : ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง(ต่อ1)
  บทที่ 4 : ปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง(ต่อ2)
  บทที่ 5 : ตัวแบบมาร์คอฟ
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการแข่งขัน
  บทที่ 6 : ทฤษฎีการแข่งขัน(ต่อ1)
  บทที่ 7 : ตัวแบบแถวคอย
  บทที่ 7 : ตัวแบบแถวคอย(ต่อ1)
  บทที่ 8 : ตัวแบบการขนส่ง
  บทที่ 8 : ตัวแบบการขนส่ง(ต่อ1)
  บทที่ 8 : ตัวแบบการขนส่ง(ต่อ2)
  บรรณานุกรม