รายวิชา GM411(47) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำเกี่ยวกับคุณภาพ
  บทที่2 : วิวัฒนาการของคุณภาพ
  บทที่3 : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
  บทที่4 : กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
  บทที่5 : เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
  บทที่6 : การเปรียบประยุกต์เพื่อความเป็นเลิศ (Benchmarking)
  บทที่7 : การผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT)
  บทที่8 : กิจกรรม 5 ส
  บทที่9 : มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000
  บทที่10 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000
  บทที่11 : มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18000
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำเกี่ยวกับคุณภาพ
  บทที่2 : วิวัฒนาการของคุณภาพ
  บทที่3 : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
  บทที่4 : กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
  บทที่5 : เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
  บทที่6 : การเปรียบประยุกต์เพื่อความเป็นเลิศ (Benchmarking)
  บทที่7 : การผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT)
  บทที่8 : กิจกรรม 5 ส
  บทที่9 : มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000
  บทที่10 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000
  บทที่11 : มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18000
  บรรณานุกรม : Reference