รายวิชา GM422(47) การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ
  บทที่2 : แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและความขัดแย้ง
  บทที่3 : แนวความคิดของการพัฒนาองค์การ
  บทที่4 : กระบวนการพัฒนาองค์การ
  บทที่5 : การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ
  บทที่6 : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  บทที่7 : เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
  บทที่8 : ความสำเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การ
  บรรณานุกรม
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ
  บทที่2 : แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและความขัดแย้ง
  บทที่3 : แนวความคิดของการพัฒนาองค์การ
  บทที่4 : กระบวนการพัฒนาองค์การ
  บทที่5 : การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ
  บทที่6 : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  บทที่7 : เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
  บทที่8 : ความสำเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การ
  บรรณานุกรม