รายวิชา GM407 การทำวิจัยและรายงานทางธุรกิจ (Business Research and Reporting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ลักษณะทั่วไปของการวิจัย
  บทที่2 : การเลือกปัญหาวิจัยในการบริหารธุรกิจ
  บทที่3 : ปัญหาวิจัยและสมมติฐาน
  บทที่4 : การวางแผนและการรวมเป็นโครงการวิจัย
  บทที่5 : การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล
  บทที่6 : การสังเกตการณ์ในการเก็บข้อมูล
  บทที่7 : แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูล
  บทที่8 : ตัวแปรและคุณลักษณะของตัวแปร
  บทที่9 : ตัวแบบและการวิจัย
  บทที่10 : แผนแบบการวิจัย
  บทที่11 : การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
  บทที่12 : การพยากรณ์ปริมาณการจำหน่าย
  บทที่13 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  บทที่14 : การเขียนรายงานการวิจัยธุรกิจ
  บทที่15 : แผนปฏิบัติงานและแบบเสนอโครงการวิจัย
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ลักษณะทั่วไปของการวิจัย
  บทที่2 : การเลือกปัญหาวิจัยในการบริหารธุรกิจ
  บทที่3 : ปัญหาวิจัยและสมมติฐาน
  บทที่4 : การวางแผนและการรวมเป็นโครงการวิจัย
  บทที่5 : การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล
  บทที่6 : การสังเกตการณ์ในการเก็บข้อมูล
  บทที่7 : แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูล
  บทที่8 : ตัวแปรและคุณลักษณะของตัวแปร
  บทที่9 : ตัวแบบและการวิจัย
  บทที่10 : แผนแบบการวิจัย
  บทที่11 : การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
  บทที่12 : การพยากรณ์ปริมาณการจำหน่าย
  บทที่13 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  บทที่14 : การเขียนรายงานการวิจัยธุรกิจ
  บทที่15 : แผนปฏิบัติงานและแบบเสนอโครงการวิจัย
  บรรณานุกรม: Reference