รายวิชา GM302(47) การบริหารงานพัสดุ (Commodity Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ขอบเขตและแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  บทที่2 : การประมาณความต้องการ
  บทที่3 : องค์ประกอบที่ช่วยให้การจัดหามีประสิทธิภาพ
  บทที่4 : การจัดหา
  บทที่5 : การบริหารพัสดุคงเหลือ
  บทที่6 : การจัดการคลังพัสดุ
  บทที่7 : การขนส่ง
  บทที่8 : การบำรุงรักษา
  บทที่9 : การจำหน่วยพัสดุออกจากบัญชี
  บทที่10 : การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ภาคผนวก ง : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ขอบเขตและแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  บทที่2 : การประมาณความต้องการ
  บทที่3 : องค์ประกอบที่ช่วยให้การจัดหามีประสิทธิภาพ
  บทที่4 : การจัดหา
  บทที่5 : การบริหารพัสดุคงเหลือ
  บทที่6 : การจัดการคลังพัสดุ
  บทที่7 : การขนส่ง
  บทที่8 : การบำรุงรักษา
  บทที่9 : การจำหน่วยพัสดุออกจากบัญชี
  บทที่10 : การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
  ภาคผนวก ก : Supplement
  ภาคผนวก ข : Supplement
  ภาคผนวก ค : Supplement
  ภาคผนวก ง : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference