รายวิชา GM303 การผลิต (Production)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : การจัดการการผลิต
  บทที่ 2 : การจัดองค์การในการผลิต
  บทที่ 3 : การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
  บทที่ 4 : การตัดสินใจในการจัดการการผลิต
  บทที่ 5 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
  บทที่ 6 : การออกแบบกระบวนการการผลิต
  บทที่ 7 : การวางแผนกำลังการผลิต
  บทที่ 8 : การวางผัง
  บทที่ 9 : การวางแผนทำเลที่ตั้ง
  บทที่10 : การให้ตัวแบบการขนส่งในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง
  บทที่11 : การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM
  บทที่12 : การพยากรณ์
  บทที่13 : การบริหารของคงคลัง
  บทที่14 : การบริหารคุณภาพ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : การจัดการการผลิต
  บทที่ 2 : การจัดองค์การในการผลิต
  บทที่ 3 : การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
  บทที่ 4 : การตัดสินใจในการจัดการการผลิต
  บทที่ 5 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
  บทที่ 6 : การออกแบบกระบวนการการผลิต
  บทที่ 7 : การวางแผนกำลังการผลิต
  บทที่ 8 : การวางผัง
  บทที่ 9 : การวางแผนทำเลที่ตั้ง
  บทที่10 : การให้ตัวแบบการขนส่งในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง
  บทที่11 : การบริหารโครงการด้วย PERT และ CPM
  บทที่12 : การพยากรณ์
  บทที่13 : การบริหารของคงคลัง
  บทที่14 : การบริหารคุณภาพ
  บรรณานุกรม :Reference