รายวิชา GM203 การจัดองค์การและการบริหาร (Business Organization and Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : องค์การและการจัดการ
  บทที่19 : การบริหารงานผลิตกับสายโซ่แห่งคุณค่า
  บทที่20 : การควบคุมการดำเนินงานขององค์การ
  บทที่ 2 : ประวัติความเป็นมาของการบริหารจัดการ
  บทที่ 3 : วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม
  บทที่ 4 : การจัดการภายใต้ภาวะไร้พรมแดน
  บทที่ 5 : ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
  บทที่ 6 : การตัดสินใจทางการจัดการ
  บทที่ 7 : พื้นฐานของการวางแผน
  บทที่ 8 : การจัดการเชิงกลยุทธ์
  บทที่ 9 : เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
  บทที่10 : โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
  บทที่11 : การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่12 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่13 : การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  บทที่14 : พื้นฐานของพฤติกรรม
  บทที่15 : การเข้าใจกลุ่มและทีม
  บทที่16 : การจูงใจพนักงาน
  บทที่17 : ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์
  บทที่18 : พื้นฐานการควบคุม
  ปก
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : องค์การและการจัดการ
  บทที่19 : การบริหารงานผลิตกับสายโซ่แห่งคุณค่า
  บทที่20 : การควบคุมการดำเนินงานขององค์การ
  บทที่ 2 : ประวัติความเป็นมาของการบริหารจัดการ
  บทที่ 3 : วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม
  บทที่ 4 : การจัดการภายใต้ภาวะไร้พรมแดน
  บทที่ 5 : ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
  บทที่ 6 : การตัดสินใจทางการจัดการ
  บทที่ 7 : พื้นฐานของการวางแผน
  บทที่ 8 : การจัดการเชิงกลยุทธ์
  บทที่ 9 : เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
  บทที่10 : โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
  บทที่11 : การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่12 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่13 : การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  บทที่14 : พื้นฐานของพฤติกรรม
  บทที่15 : การเข้าใจกลุ่มและทีม
  บทที่16 : การจูงใจพนักงาน
  บทที่17 : ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์
  บทที่18 : พื้นฐานการควบคุม