รายวิชา GM304(50) นโยบายธุรกิจ (BUSINESS POLICY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
  บทที่2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  บทที่3 สภาพแวดล้อมทั่วไป
  บทที่4 สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน
  บทที่5 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อกำหนดข้อดีและข้อเสียขององค์กร
  บทที่6 การกำหนดทิศทางองค์การ
  บทที่7 กลยุทธ์ระดับองค์กร
  บทที่8 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  บทที่9 กลยุทธ์ระดับหน้าที่
  บทที่10 การแปลกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการและการค้นหาส่วนผสมที่ลงตัว
  บทที่11 การควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่12 ข้อมูลเพื่อการควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่13 การบริหารเชิงกลยุทธในการดำเนินงานระดับนานาชาติ
  บทที่14 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในเวทีสากล
  บทที่15 การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการคุณภาพโดยรวม
  บทที่16 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มิติทางสังคมและจริยธรรม
  บทที่17 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การที่ไม่หวังผลกำไร
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
  บทที่2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  บทที่3 สภาพแวดล้อมทั่วไป
  บทที่4 สภาพแวดล้อมเชิงการแข่งขัน
  บทที่5 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อกำหนดข้อดีและข้อเสียขององค์กร
  บทที่6 การกำหนดทิศทางองค์การ
  บทที่7 กลยุทธ์ระดับองค์กร
  บทที่8 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  บทที่9 กลยุทธ์ระดับหน้าที่
  บทที่10 การแปลกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการและการค้นหาส่วนผสมที่ลงตัว
  บทที่11 การควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่12 ข้อมูลเพื่อการควบคุมเชิงกลยุทธ์
  บทที่13 การบริหารเชิงกลยุทธในการดำเนินงานระดับนานาชาติ
  บทที่14 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในเวทีสากล
  บทที่15 การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการจัดการคุณภาพโดยรวม
  บทที่16 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มิติทางสังคมและจริยธรรม
  บทที่17 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การที่ไม่หวังผลกำไร