รายวิชา GM306(51) การภาษีอากร (TAXATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติศาสตร์ส่วยสาอากร
  บทที่2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่7 ภาษีศุลกากร
  บทที่8 ภาษีสรรพสามิต
  บทที่9 อากรแสตมป์
  บทที่10 สรุปภาษีอากรของประเทศไทย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ประวัติศาสตร์ส่วยสาอากร
  บทที่2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่7 ภาษีศุลกากร
  บทที่8 ภาษีสรรพสามิต
  บทที่9 อากรแสตมป์
  บทที่10 สรุปภาษีอากรของประเทศไทย
  บรรณานุกรม