รหัสวิชา รายละเอียด
 
  HI101
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมตะวันตก 3 หน่วย
(Western Civitization)
ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ยุคหิน อารยธรรมของโลกโบราณ คือ อียิปต์ กรีซ อิหร่าน(เปอร์เซีย) เมโสโปเตเมีย อเมริกันอินเดีย เรื่องราวของยุโรปยุคกลางเริ่มตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มจนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รัฐประชาชาติ ยุคแห่งการปฎิรูปศาสนา เหตุการณ์สำคัญในยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 17,18,19 การปฎิวัติอุตสาหกรรม สงครามโลกครั้งที่ 1 การปฏิวัติรัสเซีย สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบันโดยสังเขป
  HI101
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมตะวันตก 3 หน่วย
(Western Civitization)
ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ยุคหิน อารยธรรมของโลกโบราณ คือ อียิปต์ กรีซ อิหร่าน(เปอร์เซีย) เมโสโปเตเมีย อเมริกันอินเดีย เรื่องราวของยุโรปยุคกลางเริ่มตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มจนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รัฐประชาชาติ ยุคแห่งการปฎิรูปศาสนา เหตุการณ์สำคัญในยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 17,18,19 การปฎิวัติอุตสาหกรรม สงครามโลกครั้งที่ 1 การปฏิวัติรัสเซีย สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบันโดยสังเขป
  HI102
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมตะวันออก 3 หน่วย
(Eastern Civilization)
ศึกษากำเนิดของอารยธรรมต่าง ๆ ทางตะวันออก วิวัฒนาการของอารยธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย การเผยแพร่ และการยอมรับอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนความเกี่ยวข้องในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปกรรม
  HI102
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมตะวันออก 3 หน่วย
(Eastern Civilization)
ศึกษากำเนิดของอารยธรรมต่าง ๆ ทางตะวันออก วิวัฒนาการของอารยธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย การเผยแพร่ และการยอมรับอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนความเกี่ยวข้องในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปกรรม
  HI102(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิชาอารยธรรมตะวันออก - หน่วย
(Eastern Civilization (H))
-
  HI102(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิชาอารยธรรมตะวันออก - หน่วย
(Eastern Civilization (H))
-
  HI103
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมโลก 3 หน่วย
(World Civilization)
ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมที่สำคัญของโลกตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ ได้แก่อารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย อารยธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรีซ โรมัน อารยธรรมยุโรปสมัยกลางอารยธรรมอิสลามสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฎิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฎิวัติอุตสาหกรรมอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกยุคใหม่
  HI103
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมโลก 3 หน่วย
(World Civilization)
ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมที่สำคัญของโลกตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ ได้แก่อารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย อารยธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรีซ โรมัน อารยธรรมยุโรปสมัยกลางอารยธรรมอิสลามสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฎิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฎิวัติอุตสาหกรรมอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกยุคใหม่
  HI103(54)
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมโลก 3 หน่วย
(WORLD CIVILIZATION)
อารยธรรมโลก
  HI103(54)
อ่านกันเถอะ...
อารยธรรมโลก 3 หน่วย
(WORLD CIVILIZATION)
อารยธรรมโลก
  HI121
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3 หน่วย
(Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยในด้านการปกครองสังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปกรรม ตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรไทย ในแผ่นดินใหญ่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
  HI121
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3 หน่วย
(Foundations of Thai Culture)
ศึกษาวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยในด้านการปกครองสังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปกรรม ตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรไทย ในแผ่นดินใหญ่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
  HI222
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ไทย 2 3 หน่วย
(Thai History 2)
ศึกษาความเป็นมาของประเทศไทยในด้านหารเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
  HI222
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ไทย 2 3 หน่วย
(Thai History 2)
ศึกษาความเป็นมาของประเทศไทยในด้านหารเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
  HI320
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน 3 หน่วย
(Political History of Thailand since the Revolution of 1932 to the Present)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยหลังจากที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย ศึกษาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งมีอิทธิพลกำหนดลักษณะการเมืองของไทยในปัจจุบัน
  HI320
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน 3 หน่วย
(Political History of Thailand since the Revolution of 1932 to the Present)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยหลังจากที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย ศึกษาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งมีอิทธิพลกำหนดลักษณะการเมืองของไทยในปัจจุบัน
  HI322
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Ecomomic History of Thailand)
ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยจะเน้นถึงบทบาทของเศรษฐกิจที่มีต่อสภาพสังคม การเมือง การปกครอง และนโยบายต่างประเทศของไทย
  HI322
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Ecomomic History of Thailand)
ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยจะเน้นถึงบทบาทของเศรษฐกิจที่มีต่อสภาพสังคม การเมือง การปกครอง และนโยบายต่างประเทศของไทย
  HI322(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Ecomomic History of Thailand)
-
  HI322(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Ecomomic History of Thailand)
-
  HI330
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป 3 หน่วย
(History Survey of Scoutheast Asia)
ศึกษาความเป็นมาด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยสังเขป
  HI330
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป 3 หน่วย
(History Survey of Scoutheast Asia)
ศึกษาความเป็นมาด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยสังเขป
  HI330(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วย
(Historical survey of Southeast Asia)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้มากขึ้น
  HI330(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วย
(Historical survey of Southeast Asia)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้มากขึ้น
  HI333
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1 3 หน่วย
(History of Southeast Asia 1)
ศึกษาประวัติศาสตร์เอซียตะวันออกเฉียงใจ้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงคริสตศตวรรษที่ 16 โดยเน้นเรื่องการรับวัฒนธรรมอินเดีย อิทธิพลของจีนวิวัฒนาการของอาณาจักรต่าง ๆ การเผยแพร่และอิทธิพลของศาสนาอิสลามในภูมิภาคส่วนนี้
  HI333
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1 3 หน่วย
(History of Southeast Asia 1)
ศึกษาประวัติศาสตร์เอซียตะวันออกเฉียงใจ้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงคริสตศตวรรษที่ 16 โดยเน้นเรื่องการรับวัฒนธรรมอินเดีย อิทธิพลของจีนวิวัฒนาการของอาณาจักรต่าง ๆ การเผยแพร่และอิทธิพลของศาสนาอิสลามในภูมิภาคส่วนนี้
  HI335
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 3 หน่วย
(History of Australia and New Zealand)
ศึกษาการสำรวจและการค้นพบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การยึดครองภูมิภาคแห่งนี้เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ความเป็นไปต่าง ๆ ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทางด้านการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยเป็นอาณานิคมและเป็นเครือจักรภพ บทบาทของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่อเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  HI335
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 3 หน่วย
(History of Australia and New Zealand)
ศึกษาการสำรวจและการค้นพบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การยึดครองภูมิภาคแห่งนี้เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ความเป็นไปต่าง ๆ ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทางด้านการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยเป็นอาณานิคมและเป็นเครือจักรภพ บทบาทของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่อเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  HI341
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ 3 หน่วย
(History of South Asia)
ศึกษาความเป็นมาของอนุทวีปอินเดียอันประกอบด้วยอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อัฟกานิสสถาน ภูฐาน และมัลดิฟ ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันโดยเน้นเนื้อหาในด้านความเป็นมาของลักษณะสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาที่อุบัติขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้
  HI341
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ 3 หน่วย
(History of South Asia)
ศึกษาความเป็นมาของอนุทวีปอินเดียอันประกอบด้วยอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อัฟกานิสสถาน ภูฐาน และมัลดิฟ ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันโดยเน้นเนื้อหาในด้านความเป็นมาของลักษณะสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาที่อุบัติขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้
  HI344
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามาในอินเดียจนถึงอินเดียได้รับเอกราช(ค.ศ.1947) - หน่วย
(History of South Asia from the Coming of the Europeans to the Declaration of Independence in 1947 )
-
  HI344
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามาในอินเดียจนถึงอินเดียได้รับเอกราช(ค.ศ.1947) - หน่วย
(History of South Asia from the Coming of the Europeans to the Declaration of Independence in 1947 )
-
  HI347
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามาจนถึงอินเดียได้รับเอกราช (ค.ศ.1947) 3 หน่วย
(History of India From The Coming of the Europeans to the Declaration of Independence in 1947)
ศึกษาการแข่งขันกันสร้างอำนาจของยุโรปในประเทศอินเดียอันได้แก่ ประเทศโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ โดยเฉพาะการขยายอำนาจและอิทธิพลของฝรั่งเศสกับอังกฤษในการปกครองอินเดียและปฎิกิริยาตอบโต้ของชาวอินเดียที่มีต่อการปกครองของอังกฤษ การปฏิรูปสังคม และศาสนา การตื่นตัวทางชาตินิยมและการเรียกร้องเอกราช
  HI347
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามาจนถึงอินเดียได้รับเอกราช (ค.ศ.1947) 3 หน่วย
(History of India From The Coming of the Europeans to the Declaration of Independence in 1947)
ศึกษาการแข่งขันกันสร้างอำนาจของยุโรปในประเทศอินเดียอันได้แก่ ประเทศโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ โดยเฉพาะการขยายอำนาจและอิทธิพลของฝรั่งเศสกับอังกฤษในการปกครองอินเดียและปฎิกิริยาตอบโต้ของชาวอินเดียที่มีต่อการปกครองของอังกฤษ การปฏิรูปสังคม และศาสนา การตื่นตัวทางชาตินิยมและการเรียกร้องเอกราช
  HI351
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 1 3 หน่วย
(History of Europe 1)
ศึกษาอารยธรรมยุโรปสมัยกลางและสมัยเริ่มต้นยุคใหม่ (ประมาณ ค.ศ. 476-1789) เน้นถึงการพัฒนาการทางการเมืองจากแนวความคิดเรื่องรัฐประชาชาติ และลัทธิเสรีนิยมที่ปรากฎในการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสศึกษาลักษณะการประกอบการทาง เศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ (ฟิวดัล, แมนเนอร์, พาณิชย์นิยม) ตลอดจนศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลกระทบขจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  HI351
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 1 3 หน่วย
(History of Europe 1)
ศึกษาอารยธรรมยุโรปสมัยกลางและสมัยเริ่มต้นยุคใหม่ (ประมาณ ค.ศ. 476-1789) เน้นถึงการพัฒนาการทางการเมืองจากแนวความคิดเรื่องรัฐประชาชาติ และลัทธิเสรีนิยมที่ปรากฎในการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสศึกษาลักษณะการประกอบการทาง เศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ (ฟิวดัล, แมนเนอร์, พาณิชย์นิยม) ตลอดจนศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลกระทบขจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  HI351(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 1 3 หน่วย
(HISTORY OF EUROPE 1)
ศึกษา กลุมชนที่ทำมาหากินในที่บุกเบิกเดิมของจักรพรรดิโรมันตะวันตก พวกอาณานิคมต้องอยู่ติดที่ดินเดิมที่คนบุกเบิกในสมัยโรมัน
  HI351(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 1 3 หน่วย
(HISTORY OF EUROPE 1)
ศึกษา กลุมชนที่ทำมาหากินในที่บุกเบิกเดิมของจักรพรรดิโรมันตะวันตก พวกอาณานิคมต้องอยู่ติดที่ดินเดิมที่คนบุกเบิกในสมัยโรมัน
  HI352
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 2 3 หน่วย
(History of Europe 2)
ศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ ค.ศ.1789 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์การปฎวัติใหญ่ในฝรั่งเศสแนวความคิดเสรีนิยม ชาตินิยม และจักรวรรดินิยม การปฎิวัติอุตสาหกรรมปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงของยุโรประหว่างสงครามลัทธิประชาธิปไตยกับลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จ ผลของสงครามและเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  HI352
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 2 3 หน่วย
(History of Europe 2)
ศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ ค.ศ.1789 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์การปฎวัติใหญ่ในฝรั่งเศสแนวความคิดเสรีนิยม ชาตินิยม และจักรวรรดินิยม การปฎิวัติอุตสาหกรรมปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงของยุโรประหว่างสงครามลัทธิประชาธิปไตยกับลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จ ผลของสงครามและเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  HI352(46)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 2 3 หน่วย
(History of Europe 2)
-
  HI352(46)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 2 3 หน่วย
(History of Europe 2)
-
  HI352(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 2 3 หน่วย
(HISTORY OF EUROPE ll)
ศึกษา การปฏิวัติใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการเมืองในยุโรป
  HI352(50)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรป 2 3 หน่วย
(HISTORY OF EUROPE ll)
ศึกษา การปฏิวัติใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการเมืองในยุโรป
  HI353
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมัน 3 หน่วย
(Greek and Roman Civilizations)
ศึกษาความเป็นมาของชนชาติกรีก ลักษณะและวิวัฒนาการทางการเมือง ตลอดจนการติดต่อกับชาติอื่น ๆ ความเจริญและความเสื่อมของเอเธนส์ และสปาร์ต้า ความเป็นมาของอาณาจักรโรมัน การรุกรานของพวกอารยชน การเผยแพร่ศาสนา และความเสื่อมของอาณาจักร
  HI353
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรีกและโรมัน 3 หน่วย
(Greek and Roman Civilizations)
ศึกษาความเป็นมาของชนชาติกรีก ลักษณะและวิวัฒนาการทางการเมือง ตลอดจนการติดต่อกับชาติอื่น ๆ ความเจริญและความเสื่อมของเอเธนส์ และสปาร์ต้า ความเป็นมาของอาณาจักรโรมัน การรุกรานของพวกอารยชน การเผยแพร่ศาสนา และความเสื่อมของอาณาจักร
  HI353(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรีก-โรมัน 3 หน่วย
(Greek and Roman Civilizations)
-
  HI353(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรีก-โรมัน 3 หน่วย
(Greek and Roman Civilizations)
-
  HI354
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรปต้นยุคใหม่ ค.ศ. 1450-1789 3 หน่วย
(History of Ea;rly Modern Europe C.1450-1789)
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงการสำรวจและการค้นหาแผ่นดินใหม่ การตั้งอาณานิคม ความก้าวหน้าในวิชาการแขนงต่าง ๆ การปฎิรูปศาสนา การสถาปนารัฐ การแข่งขันระหว่างรัฐชั้นนำของยุโรปและการปฎิวัติฝรั่งเศส
  HI354
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรปต้นยุคใหม่ ค.ศ. 1450-1789 3 หน่วย
(History of Ea;rly Modern Europe C.1450-1789)
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงการสำรวจและการค้นหาแผ่นดินใหม่ การตั้งอาณานิคม ความก้าวหน้าในวิชาการแขนงต่าง ๆ การปฎิรูปศาสนา การสถาปนารัฐ การแข่งขันระหว่างรัฐชั้นนำของยุโรปและการปฎิวัติฝรั่งเศส
  HI363
อ่านกันเถอะ...
สรุปคำสอนประวัติศาสตร์กรีก-โรมัน(หลักสูตรใหม่) - หน่วย
(-)
-
  HI363
อ่านกันเถอะ...
สรุปคำสอนประวัติศาสตร์กรีก-โรมัน(หลักสูตรใหม่) - หน่วย
(-)
-
  HI368
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน 3 หน่วย
(History of Imperial China)
ศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปีค.ศ.1912 เน้นพัฒนาการสำคัญของอารยธรรมได้แก่ สถาบันหลักเศรษฐกิจ โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรม
  HI368
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน 3 หน่วย
(History of Imperial China)
ศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปีค.ศ.1912 เน้นพัฒนาการสำคัญของอารยธรรมได้แก่ สถาบันหลักเศรษฐกิจ โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรม
  HI368(46)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน 3 หน่วย
(History of Imperial China)
-
  HI368(46)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน 3 หน่วย
(History of Imperial China)
-
  HI371
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จักรวรรดิรัสเซีย 3 หน่วย
(History of Imperial Russia)
ศึกษาประวัติศาสตร์จักรวรรดิรัสเซียตั้งแต่แรกจนถึง ค.ศ. 1917 กล่าวถึงการสถาปนาราชวงศ์รุวิคและราชวงศ์โรมานอฟ ตลอดจนสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและการปกครองของจักรวรรดิรัสเซียถึงสมัยปฎิวัติใหญ่ใน ค.ศ. 1917
  HI371
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จักรวรรดิรัสเซีย 3 หน่วย
(History of Imperial Russia)
ศึกษาประวัติศาสตร์จักรวรรดิรัสเซียตั้งแต่แรกจนถึง ค.ศ. 1917 กล่าวถึงการสถาปนาราชวงศ์รุวิคและราชวงศ์โรมานอฟ ตลอดจนสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและการปกครองของจักรวรรดิรัสเซียถึงสมัยปฎิวัติใหญ่ใน ค.ศ. 1917
  HI372
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตสมัยจักรวรรดิรัสเซีย 3 หน่วย
(Diplomatic History of Imperical Russia)
วิเคราะห์แนวการฑูตรัสเซีย การสร้างรัสเซียเป็นมหาอำนาจในยุโรป การดำเนินนโยบายหลัก ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา การขัดแย้งต่าง ๆ ในวงการฑูตของรัสเซีย
  HI372
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตสมัยจักรวรรดิรัสเซีย 3 หน่วย
(Diplomatic History of Imperical Russia)
วิเคราะห์แนวการฑูตรัสเซีย การสร้างรัสเซียเป็นมหาอำนาจในยุโรป การดำเนินนโยบายหลัก ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา การขัดแย้งต่าง ๆ ในวงการฑูตของรัสเซีย
  HI374
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แนวความคิดจักรวรรดิรัสเซีย 3 หน่วย
(Intellectual History of Imperial Russia)
ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดและการสร้างวัฒนธรรม รัสเซียสมัยจักรวรรดิเน้นอิทธิพลแนวความคิดและวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อการสร้างวัฒนธรรมรัสเซีย
  HI374
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แนวความคิดจักรวรรดิรัสเซีย 3 หน่วย
(Intellectual History of Imperial Russia)
ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดและการสร้างวัฒนธรรม รัสเซียสมัยจักรวรรดิเน้นอิทธิพลแนวความคิดและวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อการสร้างวัฒนธรรมรัสเซีย
  HI381
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1 3 หน่วย
(History of the United States 1)
ศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแร่เริ่มแรกถึงสงครามกลางเมือง เน้นในเรื่องสภาพและวิวัฒนาการในแนวความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาสมัยเป็นอาณานิคมอังกฤษ การได้เอกราชและการสร้างชาติ ปัญหาและความแตกแยก สงครามกลางเมือง
  HI381
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1 3 หน่วย
(History of the United States 1)
ศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแร่เริ่มแรกถึงสงครามกลางเมือง เน้นในเรื่องสภาพและวิวัฒนาการในแนวความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาสมัยเป็นอาณานิคมอังกฤษ การได้เอกราชและการสร้างชาติ ปัญหาและความแตกแยก สงครามกลางเมือง
  HI381(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1 3 หน่วย
(HISTORY OF UNITED STATES 1)
-
  HI381(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 1 3 หน่วย
(HISTORY OF UNITED STATES 1)
-
  HI382
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาตั้งแต่เริ่มจนถึงประมาณ ค.ศ.1825 3 หน่วย
(History of Latin Amereca)
ศึกษาพื้นฐานดั้งเดิมของประเทศในกลุ่มลาตินอิมริกา การขยายอำนาจของมหาอำนาจตะวันตก ลาตินอเมริกาสมัยเป็นอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราช ความสัมพันธ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
  HI382
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาตั้งแต่เริ่มจนถึงประมาณ ค.ศ.1825 3 หน่วย
(History of Latin Amereca)
ศึกษาพื้นฐานดั้งเดิมของประเทศในกลุ่มลาตินอิมริกา การขยายอำนาจของมหาอำนาจตะวันตก ลาตินอเมริกาสมัยเป็นอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราช ความสัมพันธ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
  HI390
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แอฟริกาและตะวันออกกลางโดยสังเขป 3 หน่วย
(Historical Survey of Africa and Middle East)
ศึกษาประวัติศษสตร์แอฟริกาตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางตั้งแต่สงคราโลกครั้งที่ 1 จนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นถึงอิทธิพลของยุโรปในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  HI390
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แอฟริกาและตะวันออกกลางโดยสังเขป 3 หน่วย
(Historical Survey of Africa and Middle East)
ศึกษาประวัติศษสตร์แอฟริกาตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางตั้งแต่สงคราโลกครั้งที่ 1 จนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นถึงอิทธิพลของยุโรปในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  HI390(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แอฟริการและตะวันออกกลาง 3 หน่วย
(Historical Survey of Africa and The Middle East)
-
  HI390(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แอฟริการและตะวันออกกลาง 3 หน่วย
(Historical Survey of Africa and The Middle East)
-
  HI395
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ตะวันออก 3 หน่วย
(History of the Middle East)
ศึกษาอารยธรรมและจักรวรรดิสำคัญในตะวันออกกลาง โดยจะเน้นในด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมตะวันออกกลาง ระหว่างสงครามโลกครังที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งมูลเหตุของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ
  HI395
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ตะวันออก 3 หน่วย
(History of the Middle East)
ศึกษาอารยธรรมและจักรวรรดิสำคัญในตะวันออกกลาง โดยจะเน้นในด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมตะวันออกกลาง ระหว่างสงครามโลกครังที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งมูลเหตุของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ
  HI405
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 3 หน่วย
(Contempory World)
วิเคราะห์ปัญหาสภาวะการณ์ปัจจุบันทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายต่างประเทศและผลกระทบจากสาเหตุการณ์การเมืองภายในแต่ละประทศที่ปรากฎบทบาทเด่นต่อโลกโดยทั่วไป รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของชาติอภิมหาอำนาจที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ในโลก
  HI405
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 3 หน่วย
(Contempory World)
วิเคราะห์ปัญหาสภาวะการณ์ปัจจุบันทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายต่างประเทศและผลกระทบจากสาเหตุการณ์การเมืองภายในแต่ละประทศที่ปรากฎบทบาทเด่นต่อโลกโดยทั่วไป รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของชาติอภิมหาอำนาจที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ในโลก
  HI405(48)
อ่านกันเถอะ...
โลกร่วมสมัย 3 หน่วย
(Contempory World)
-
  HI405(48)
อ่านกันเถอะ...
โลกร่วมสมัย 3 หน่วย
(Contempory World)
-
  HI411
อ่านกันเถอะ...
การกำเนิดและสิ้นสุดระบบอาณานิคม 3 หน่วย
(The Rise and Fall of Colonialism)
ศึกษาสาเหตุของระบบอาณานิคม การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจอิทธิพลของนโยบายการปกครองของมหาอำนาจตะวันตกที่มีต่ออาณานิคมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอาณานิคมต่าง ๆ ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 15 จนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 การต่อสู้เพื่อเอกราชของอาณานิคม
  HI411
อ่านกันเถอะ...
การกำเนิดและสิ้นสุดระบบอาณานิคม 3 หน่วย
(The Rise and Fall of Colonialism)
ศึกษาสาเหตุของระบบอาณานิคม การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจอิทธิพลของนโยบายการปกครองของมหาอำนาจตะวันตกที่มีต่ออาณานิคมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอาณานิคมต่าง ๆ ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 15 จนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 การต่อสู้เพื่อเอกราชของอาณานิคม
  HI414
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 หน่วย
(Historiography)
ศึกษาความเป็นมาของวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ และวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในแต่ละสมัย
  HI414
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 หน่วย
(Historiography)
ศึกษาความเป็นมาของวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ และวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ที่สำคัญั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในแต่ละสมัย
  HI414(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 หน่วย
(Historiography)
-
  HI414(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 หน่วย
(Historiography)
-
  HI441
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern India)
ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศภายหลังที่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน
  HI441
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern India)
ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศภายหลังที่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน
  HI443
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ภายหลังระกาสเอกราชจนถึงปัจจุบัน - หน่วย
(History of South Asia After the Independence to the Present)
-
  HI443
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ภายหลังระกาสเอกราชจนถึงปัจจุบัน - หน่วย
(History of South Asia After the Independence to the Present)
-
  HI444
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ศรีลังกา 3 หน่วย
(History of Sri Lanka)
ศึกษาประวัติศาสตร์ศรีลังกา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
  HI444
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ศรีลังกา 3 หน่วย
(History of Sri Lanka)
ศึกษาประวัติศาสตร์ศรีลังกา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
  HI450
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สเปนสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Spain)
ศึกษาประวัติศาสตร์สเปนสมัยใหม่ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยพระนางอิสลาเบลล่าและพระเจ้าเฟอร์ดินานต์จนถึงปัจจุบัน
  HI450
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สเปนสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Spain)
ศึกษาประวัติศาสตร์สเปนสมัยใหม่ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยพระนางอิสลาเบลล่าและพระเจ้าเฟอร์ดินานต์จนถึงปัจจุบัน
  HI451
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern England)
ศึกษาประวัติศาสตร์อังกฤษในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์จที่ 3 จนถึงปัจจุบัน เน้นถึงพัฒนาการของระบบประชาธิปไตย และการสร้างอาณานิคมในโพ้นทะเล บทบาทของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  HI451
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern England)
ศึกษาประวัติศาสตร์อังกฤษในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์จที่ 3 จนถึงปัจจุบัน เน้นถึงพัฒนาการของระบบประชาธิปไตย และการสร้างอาณานิคมในโพ้นทะเล บทบาทของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  HI451(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern England)
-
  HI451(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern England)
-
  HI452
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ( ค.ศ. 1789-1914 ) 3 หน่วย
(History of Modern Europe 1789-1914)
ศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปหลังการปฎิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ขบวนการเสรีนิยมสังคมนิยมการปฎิวัติใน ค.ศ. 1848 แนวความคิดแบบประชาธิปไตย ชาตินิยมและจักรวรรดินิยมซึ่งทำให้เกิดการรวมชาติต่าง ๆ นโยบายและการดำเนินการของประเทศมหาอำนาจ ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
  HI452
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ( ค.ศ. 1789-1914 ) 3 หน่วย
(History of Modern Europe 1789-1914)
ศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปหลังการปฎิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ขบวนการเสรีนิยมสังคมนิยมการปฎิวัติใน ค.ศ. 1848 แนวความคิดแบบประชาธิปไตย ชาตินิยมและจักรวรรดินิยมซึ่งทำให้เกิดการรวมชาติต่าง ๆ นโยบายและการดำเนินการของประเทศมหาอำนาจ ปัญหาการขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
  HI453
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern France)
ศึกษาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่การปฎิวัติใหม่ ค.ศ. 1789 จนถึงสิ้นสมัยสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ.1958) เน้นถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและบทบาทของฝรั่งเศสในวิถีการเมืองโลก
  HI453
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern France)
ศึกษาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสตั้งแต่การปฎิวัติใหม่ ค.ศ. 1789 จนถึงสิ้นสมัยสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ.1958) เน้นถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและบทบาทของฝรั่งเศสในวิถีการเมืองโลก
  HI454
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยปัจจุบัน( ค.ศ. 1914 - ปัจจุบัน) 3 หน่วย
(Europe From C.1914 to the Present)
ศึกษาเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลของสงครามที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ในยุโรปทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม การกำเนิดลัทธิฟาสซิสต์ ความล้มเหลวของนโยบายการฑูตยุโรป สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาสงครามเย็น การพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนปัจจุบัน
  HI454
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยปัจจุบัน( ค.ศ. 1914 - ปัจจุบัน) 3 หน่วย
(Europe From C.1914 to the Present)
ศึกษาเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลของสงครามที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ในยุโรปทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม การกำเนิดลัทธิฟาสซิสต์ ความล้มเหลวของนโยบายการฑูตยุโรป สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาสงครามเย็น การพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนปัจจุบัน
  HI455
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เยอรมนีสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Germany)
ศึกษาประวัติศาสตร์เยอรมนีตั้งแต่ ค.ศ. 1814 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นการสร้างชาติ และการฟื้นฟูระบบการปกครองของเยอรมนี ความคิดเสรีนิยม สังคมนิยมและการปฎิวัติของดินแดนต่าง ๆ ภายใต้การปกครองของชนชาติเยอรมัน การรวมเยอรมนีสงครามโลกครั้งที่ 1 สาธารณรัฐไวมา ลัทธินาซี และสงครามโลกครั้งที่ 2
  HI455
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เยอรมนีสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Germany)
ศึกษาประวัติศาสตร์เยอรมนีตั้งแต่ ค.ศ. 1814 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นการสร้างชาติ และการฟื้นฟูระบบการปกครองของเยอรมนี ความคิดเสรีนิยม สังคมนิยมและการปฎิวัติของดินแดนต่าง ๆ ภายใต้การปกครองของชนชาติเยอรมัน การรวมเยอรมนีสงครามโลกครั้งที่ 1 สาธารณรัฐไวมา ลัทธินาซี และสงครามโลกครั้งที่ 2
  HI456
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815 - ปัจจุบัน 3 หน่วย
(Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present)
ศึกษาการฑูตยุโรปตั้งแต่สมัยการประชุมแก่งเวียนนา นโยบายและการดำเนินการทางการฑูตยุโรปก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ทางการฑูตของมหาอำนาจในยุโรป ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  HI456
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1815 - ปัจจุบัน 3 หน่วย
(Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present)
ศึกษาการฑูตยุโรปตั้งแต่สมัยการประชุมแก่งเวียนนา นโยบายและการดำเนินการทางการฑูตยุโรปก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ทางการฑูตของมหาอำนาจในยุโรป ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  HI461(53)
อ่านกันเถอะ...
ประวีติศาสตร์เอเซียตะวันออกสมัยใหม่ 3 หน่วย
(history of modern east asia)
ประวีติศาสตร์เอเซียตะวันออกสมัยใหม่
  HI461(53)
อ่านกันเถอะ...
ประวีติศาสตร์เอเซียตะวันออกสมัยใหม่ 3 หน่วย
(history of modern east asia)
ประวีติศาสตร์เอเซียตะวันออกสมัยใหม่
  HI462
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern China)
ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ตั้งแต่ ค.ศ. 1839 จนถึงร่วมสมัย โดยวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง ความต่อเนื่องและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
  HI462
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern China)
ศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ตั้งแต่ ค.ศ. 1839 จนถึงร่วมสมัย โดยวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง ความต่อเนื่องและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
  HI462(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Chaina)
-
  HI462(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Chaina)
-
  HI463
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Japan)
ศึกษากระบวนการสร้างชาติให้เจริญทันสมัย และการสถาปนาจักรวรรดิญี่ปุ่นตลอดจนการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการศึกษาเน้นหลักการวิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการของกระบวนการดังกล่าว
  HI463
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 หน่วย
(History of Modern Japan)
ศึกษากระบวนการสร้างชาติให้เจริญทันสมัย และการสถาปนาจักรวรรดิญี่ปุ่นตลอดจนการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการศึกษาเน้นหลักการวิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการของกระบวนการดังกล่าว
  HI463(52)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 หน่วย
(history of modern japan)
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
  HI463(52)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ 3 หน่วย
(history of modern japan)
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
  HI465
อ่านกันเถอะ...
บทบาทของจีนในกิจการโลก 3 หน่วย
(The Role of China in World Affairs)
ศึกษาการฑูตของจีนตั้งแต่ ค.ศ. 1839 ถึงร่วมสมัย โดยวิเคราะห์สถานภาพแห่งอำนาจของจีน และบทบาทของจีนในโลกเสรี โลกคอมมิวนิสต์ และโลกของฝ่ายเป็นกลาง
  HI465
อ่านกันเถอะ...
บทบาทของจีนในกิจการโลก 3 หน่วย
(The Role of China in World Affairs)
ศึกษาการฑูตของจีนตั้งแต่ ค.ศ. 1839 ถึงร่วมสมัย โดยวิเคราะห์สถานภาพแห่งอำนาจของจีน และบทบาทของจีนในโลกเสรี โลกคอมมิวนิสต์ และโลกของฝ่ายเป็นกลาง
  HI471
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(HISTORY OF THE SOVTET UNION)
ศึกษา ได้รู้และเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์ทั่วไปท่เกิเข้น ให้เข้าใจในกระบวนการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแยกแยะปัจจัยที่ก่อเหตุก่อผลตามลำดับ
  HI471
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(HISTORY OF THE SOVTET UNION)
ศึกษา ได้รู้และเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์ทั่วไปท่เกิเข้น ให้เข้าใจในกระบวนการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแยกแยะปัจจัยที่ก่อเหตุก่อผลตามลำดับ
  HI475
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Diplomatic History of the Soviet Union)
ศึกษาเรื่องการฑูตของสหภาพโซเวียต สัมพันธภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับโลกภายนอก โดยเน้นถึงสัมพันธภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา จีนและประเทศคอมมิวนิสต์ วิเคราะห์ความผูกพันทางอุดมการณ์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต
  HI475
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Diplomatic History of the Soviet Union)
ศึกษาเรื่องการฑูตของสหภาพโซเวียต สัมพันธภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับโลกภายนอก โดยเน้นถึงสัมพันธภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา จีนและประเทศคอมมิวนิสต์ วิเคราะห์ความผูกพันทางอุดมการณ์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต
  HI482
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20 3 หน่วย
(History of Latin America in the Twentieth Century)
ศึกษาสภาพการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกาในสมัยคริสตศตวรรษที่ 20
  HI482
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20 3 หน่วย
(History of Latin America in the Twentieth Century)
ศึกษาสภาพการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกาในสมัยคริสตศตวรรษที่ 20
  HI483
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20 3 หน่วย
(History of the United States in the Twentieth Century)
ศึกษาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองเศรษฐกิจ สงครามเย็น บทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโลกเสรี ปัญหาปัจจุบันในสังคมอเมริกา
  HI483
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20 3 หน่วย
(History of the United States in the Twentieth Century)
ศึกษาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองเศรษฐกิจ สงครามเย็น บทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโลกเสรี ปัญหาปัจจุบันในสังคมอเมริกา
  HI483(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 3 หน่วย
(History of the United States in the Twentieth Century)
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20
  HI483(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 3 หน่วย
(History of the United States in the Twentieth Century)
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20
  HI484(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Diplomatic History of The United States)
-
  HI484(47)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การฑูตสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Diplomatic History of The United States)
-
  HI485
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Economic History of the United States)
ศึกษาพัฒนาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน เน้นองค์ประกอบและบุคคลสำคัญ บทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อโลก
  HI485
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Economic History of the United States)
ศึกษาพัฒนาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน เน้นองค์ประกอบและบุคคลสำคัญ บทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อโลก
  HI487(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างละตินอเมริกากับสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(History of The Relationship Between Latin Amarica and The United States)
-
  HI487(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างละตินอเมริกากับสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(History of The Relationship Between Latin Amarica and The United States)
-
  HI491
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แอฟริกา 2 3 หน่วย
(History of Africa 2)
ศึกษาความเป็นมาของทวีปแอฟริกาสมัยเป็นอาณานิคมจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 อิทธิพลของยุโรปที่มีต่อแอฟริกาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง
  HI491
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์แอฟริกา 2 3 หน่วย
(History of Africa 2)
ศึกษาความเป็นมาของทวีปแอฟริกาสมัยเป็นอาณานิคมจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 อิทธิพลของยุโรปที่มีต่อแอฟริกาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง
  HI501
อ่านกันเถอะ...
หนังสือแปลเรื่อง นครปารีส สมัยปฏิวัติ ค.ศ.1789 - หน่วย
(-)
-
  HI501
อ่านกันเถอะ...
หนังสือแปลเรื่อง นครปารีส สมัยปฏิวัติ ค.ศ.1789 - หน่วย
(-)
-
  HI601(H)50
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ หน่วย
(HISTORIOGRAPHY)
คู่มือการทำประวัติศาสตร์นิพนธ์
  HI601(H)50
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ หน่วย
(HISTORIOGRAPHY)
คู่มือการทำประวัติศาสตร์นิพนธ์
  HI601(S)54
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 หน่วย
(HISTORIOGRAPHY)
ประวัติศาสตร์นิพนธ์
  HI601(S)54
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 หน่วย
(HISTORIOGRAPHY)
ประวัติศาสตร์นิพนธ์