รายวิชา HI382 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาตั้งแต่เริ่มจนถึงประมาณ ค.ศ.1825 (History of Latin Amereca)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ภูมิหลังของผู้สร้างละตินอเมริกา
  บทที่3 : การค้นพบและการบุกเบิก
  บทที่4 : สถาบันต่างๆ ของสเปนและโปรตุเกสในอเมริกา
  บทที่5 : การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและระบบการปกครองในศตวรรษที่18
  บทที่6 : การปฏิวัติและการประกาศเอกราช
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ภูมิหลังของผู้สร้างละตินอเมริกา
  บทที่3 : การค้นพบและการบุกเบิก
  บทที่4 : สถาบันต่างๆ ของสเปนและโปรตุเกสในอเมริกา
  บทที่5 : การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและระบบการปกครองในศตวรรษที่18
  บทที่6 : การปฏิวัติและการประกาศเอกราช
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม