รายวิชา HI322 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย (Ecomomic History of Thailand)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  ตอน1 บทที่1 : สภาพการปกครองและสังคมของสุโขทัย
  ตอน1 บทที่2 : การประกอบอาชีพของราษฎรชาวสุโขทัย
  ตอน1 บทที่3 : ภาษีและเงินตรา
  ตอน2 บทที่1 : อุดมการณ์ในการปกครองและบุคคลในสังคม
  ตอน2 บทที่2 : ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ : ที่ดินและแรงงาน
  ตอน2 บทที่3 : การทำนา ทำสวน ทำไร่
  ตอน2 บทที่4 : การเลี้ยงสัตว์และการจับสัตว์น้ำ
  ตอน2 บทที่5 : ป่าไม้ เก็บของป่า ล่าสัตว์ และขุดแร่หาแร่
  ตอน2 บทที่6 : การค้าขายภายในประเทศและการค้าขายกับต่างประเทศ
  ตอน2 บทที่7 : การคลังของอาณาจักรอยุธยา
  ตอน3 บทที่1 : ความเสียหายของบ้านเมืองภายหลังเสียกรุงแก่พม่า
  ตอน3 บทที่2 : ความพยายามของพระเจ้าตากสินในการช่วยราษฎรให้มีกินมีใช้
  ตอน3 บทที่3 : การเงินและการคลังของอาณาจักร
  ตอน4 บทที่1 : สภาพการปกครองโดยสังเขป
  ตอน4 บทที่2 : ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ : ที่ดินและแรงงาน
  ตอน4 บทที่3 : การทำนา
  ตอน4 บทที่3 : การทำนา...(ต่อ)
  ตอน4 บทที่4 : การทำสวน-ทำไร่
  ตอน4 บทที่5 : การเลี้ยงสัตว์และการจับสัตว์น้ำ
  ตอน4 บทที่6 : ป่าไม้ เก็บของป่า และล่าสัตว์
  ตอน4 บทที่7 : การทำเหมืองแร่
  ตอน4 บทที่8 : การค้าขาย
  ตอน4 บทที่9 : การคลังของอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  อภิธานศัพท์
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  ตอน1 บทที่1 : สภาพการปกครองและสังคมของสุโขทัย
  ตอน1 บทที่2 : การประกอบอาชีพของราษฎรชาวสุโขทัย
  ตอน1 บทที่3 : ภาษีและเงินตรา
  ตอน2 บทที่1 : อุดมการณ์ในการปกครองและบุคคลในสังคม
  ตอน2 บทที่2 : ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ : ที่ดินและแรงงาน
  ตอน2 บทที่3 : การทำนา ทำสวน ทำไร่
  ตอน2 บทที่4 : การเลี้ยงสัตว์และการจับสัตว์น้ำ
  ตอน2 บทที่5 : ป่าไม้ เก็บของป่า ล่าสัตว์ และขุดแร่หาแร่
  ตอน2 บทที่6 : การค้าขายภายในประเทศและการค้าขายกับต่างประเทศ
  ตอน2 บทที่7 : การคลังของอาณาจักรอยุธยา
  ตอน3 บทที่1 : ความเสียหายของบ้านเมืองภายหลังเสียกรุงแก่พม่า
  ตอน3 บทที่2 : ความพยายามของพระเจ้าตากสินในการช่วยราษฎรให้มีกินมีใช้
  ตอน3 บทที่3 : การเงินและการคลังของอาณาจักร
  ตอน4 บทที่1 : สภาพการปกครองโดยสังเขป
  ตอน4 บทที่2 : ปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ : ที่ดินและแรงงาน
  ตอน4 บทที่3 : การทำนา
  ตอน4 บทที่3 : การทำนา...(ต่อ)
  ตอน4 บทที่4 : การทำสวน-ทำไร่
  ตอน4 บทที่5 : การเลี้ยงสัตว์และการจับสัตว์น้ำ
  ตอน4 บทที่6 : ป่าไม้ เก็บของป่า และล่าสัตว์
  ตอน4 บทที่7 : การทำเหมืองแร่
  ตอน4 บทที่8 : การค้าขาย
  ตอน4 บทที่9 : การคลังของอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  อภิธานศัพท์