รายวิชา HI465 บทบาทของจีนในกิจการโลก (The Role of China in World Affairs)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : จักรวรรดิจีน
  บทที่2 : สาธารณรัฐจีน
  บทที่3 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่4 : ภูมิหลังของนโยบายต่างประเทศ
  บทที่5 : จีนแดงกับการต่างประเทศ
  บทที่5 : จีนแดงกับการต่างประเทศ...(ต่อ)
  บทที่6 : สัมพันธภาพระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับญี่ปุ่น
  บทที่7 : สัมพันธภาพระหว่างจีนกับไทย
  ภาคผนวก
  แผนที่และแผนภูมิ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : จักรวรรดิจีน
  บทที่2 : สาธารณรัฐจีน
  บทที่3 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่4 : ภูมิหลังของนโยบายต่างประเทศ
  บทที่5 : จีนแดงกับการต่างประเทศ
  บทที่5 : จีนแดงกับการต่างประเทศ...(ต่อ)
  บทที่6 : สัมพันธภาพระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับญี่ปุ่น
  บทที่7 : สัมพันธภาพระหว่างจีนกับไทย
  ภาคผนวก
  แผนที่และแผนภูมิ
  บรรณานุกรม