รายวิชา HI601(H)50 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ (HISTORIOGRAPHY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การกำหนดรูปแบบการอ้างอิง
  บทที่2 คำย่อและตัวเลข
  บทที่3 กระบวนการใช้อักษรตัวใหญ่
  บทที่4 การขีดเส้นใต้และการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
  บทที่5 การคัดลอกข้อความ
  บทที่6 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  บทที่7 หลักฐานและรูปแบบของเขิงอรรถ
  บทที่8 บรรณานุกรม
  บทที่9 ตัวอย่างรูปแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรม
  บทที่10 การอ้างอิงเอกสารสาธารณะ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การกำหนดรูปแบบการอ้างอิง
  บทที่2 คำย่อและตัวเลข
  บทที่3 กระบวนการใช้อักษรตัวใหญ่
  บทที่4 การขีดเส้นใต้และการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
  บทที่5 การคัดลอกข้อความ
  บทที่6 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  บทที่7 หลักฐานและรูปแบบของเขิงอรรถ
  บทที่8 บรรณานุกรม
  บทที่9 ตัวอย่างรูปแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรม
  บทที่10 การอ้างอิงเอกสารสาธารณะ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม