รายวิชา HI482 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20 (History of Latin America in the Twentieth Century)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : เผด็จการและการปฏิวัติในศตวรรษที่19
  บทที่2 : เผด็จการและการปฏิวัติในศตวรรษที่19...(ต่อ)
  บทที่3 : ประเทศเม็กซิโก
  บทที่4 : ประเทศบราซิล
  บทที่4 : ประเทศบราซิล...(ต่อ)
  บทที่5 : วิกฤตการณ์ปัจจุบันในละตินอเมริกา
  อภิธานศัพท์
  ตัวอย่างข้อสอบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : เผด็จการและการปฏิวัติในศตวรรษที่19
  บทที่2 : เผด็จการและการปฏิวัติในศตวรรษที่19...(ต่อ)
  บทที่3 : ประเทศเม็กซิโก
  บทที่4 : ประเทศบราซิล
  บทที่4 : ประเทศบราซิล...(ต่อ)
  บทที่5 : วิกฤตการณ์ปัจจุบันในละตินอเมริกา
  อภิธานศัพท์
  ตัวอย่างข้อสอบ
  บรรณานุกรม