รายวิชา HI347 ประวัติศาสตร์อินเดียตั้งแต่ชาวยุโรปเข้ามาจนถึงอินเดียได้รับเอกราช (ค.ศ.1947) (History of India From The Coming of the Europeans to the Declaration of Independence in 1947)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การเข้ามาของชาวยุโรป
  บทที่2 : การแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส
  บทที่3 : การสร้างอำนาจของอังกฤษ
  บทที่4 : จักรวรรดิอังกฤษ และลัทธิชาตินิยมในอินเดีย
  บทที่5 : การต่อสู้เพื่อเอกราช
  บทที่6 : การประกาศเอกราช และการได้รับเอกราช
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การเข้ามาของชาวยุโรป
  บทที่2 : การแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส
  บทที่3 : การสร้างอำนาจของอังกฤษ
  บทที่4 : จักรวรรดิอังกฤษ และลัทธิชาตินิยมในอินเดีย
  บทที่5 : การต่อสู้เพื่อเอกราช
  บทที่6 : การประกาศเอกราช และการได้รับเอกราช
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม