รายวิชา HI471 ประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต (History of the Soviet Union)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ก่อนปฏิวัติ คศ.1917
  บทที่2 สงครามและการปฏิวัติ
  บทที่3 นโยบายเศรษฐกิจใหม่
  บทที่4 สตาลิน
  บทที่5 สงครามเพื่อปิตภูมิครั้งใหญ่
  บทที่6 ครุสเซฟ เบรชเนฟและโคสิกิน
  บทที่7 สมัยกอร์บาชอฟ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ก่อนปฏิวัติ คศ.1917
  บทที่2 สงครามและการปฏิวัติ
  บทที่3 นโยบายเศรษฐกิจใหม่
  บทที่4 สตาลิน
  บทที่5 สงครามเพื่อปิตภูมิครั้งใหญ่
  บทที่6 ครุสเซฟ เบรชเนฟและโคสิกิน
  บทที่7 สมัยกอร์บาชอฟ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก