รายวิชา HI461(53) ประวีติศาสตร์เอเซียตะวันออกสมัยใหม่ (history of modern east asia)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ประวัติศาสตร์จีน
  บทที่ 2 ราชวงศ์ชิงกับความรุ่งโรจน์
  บทที่ 3 จีน สู่ความเสื้อมถอยอำนาจ
  บทที่ 4 สาธารณรัฐจีน
  บทที่ 5 สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
  บทที่ 2 วาระสุดท้ายแห่งตรูกูโตกูงาวา
  บทที่ 3 ญี่ปุ่นและการสร้างชาติให้เจริญและทันสมัย
  บทที่ 4 การสร้างจักรวรรดิ ค.ศ. 1871-1945
  บทที่ 5 ญีปุ่น การฟื้นคืนชีพใหม่
  บทที่ 1 ประวัติศาสตร์เกาหลี
  บทที่ 2 สงครามเกาหลี :ใครลิขิต
  บทที่ 3 เกาหลี ชะตากรรมที่ลิขิตเองไม่ได้
  บรรณานุกรม
  ปก
  บรรณานุกรม
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ประวัติศาสตร์จีน
  บทที่ 2 ราชวงศ์ชิงกับความรุ่งโรจน์
  บทที่ 3 จีน สู่ความเสื้อมถอยอำนาจ
  บทที่ 4 สาธารณรัฐจีน
  บทที่ 5 สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
  บทที่ 2 วาระสุดท้ายแห่งตรูกูโตกูงาวา
  บทที่ 3 ญี่ปุ่นและการสร้างชาติให้เจริญและทันสมัย
  บทที่ 4 การสร้างจักรวรรดิ ค.ศ. 1871-1945
  บทที่ 5 ญีปุ่น การฟื้นคืนชีพใหม่
  บทที่ 1 ประวัติศาสตร์เกาหลี
  บทที่ 2 สงครามเกาหลี :ใครลิขิต
  บทที่ 3 เกาหลี ชะตากรรมที่ลิขิตเองไม่ได้